WIOSNA 2021: Zapisy na trening grupowy: nastolatki