Wyniki

Rewitalizacja w Gminie Rytwiany

Strona 1

1
Odpowiedzi: 20 (95%)
Pominięć: 1 (5%)
Sytuacja na rynku pracy
jedna odpowiedź 0% 50% 100% procentowo ile głosów
1
40% 8
2
30% 6
3
25% 5
4
5% 1
5
0% 0
2
Odpowiedzi: 21 (100%)
Pominięć: 0 (0%)
Dochody uzyskiwane przez mieszkańców
jedna odpowiedź 0% 50% 100% procentowo ile głosów
1
14% 3
2
62% 13
3
19% 4
4
5% 1
5
0% 0
3
Odpowiedzi: 21 (100%)
Pominięć: 0 (0%)
Aktywność i zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne
jedna odpowiedź 0% 50% 100% procentowo ile głosów
1
19% 4
2
24% 5
3
38% 8
4
14% 3
5
5% 1
4
Odpowiedzi: 21 (100%)
Pominięć: 0 (0%)
Dostępność opieki przedszkolnej
jedna odpowiedź 0% 50% 100% procentowo ile głosów
1
14% 3
2
0% 0
3
43% 9
4
24% 5
5
19% 4
5
Odpowiedzi: 20 (95%)
Pominięć: 1 (5%)
Dostępność opieki żłobkowej
jedna odpowiedź 0% 50% 100% procentowo ile głosów
1
55% 11
2
15% 3
3
15% 3
4
15% 3
5
0% 0
6
Odpowiedzi: 21 (100%)
Pominięć: 0 (0%)
Poziom edukacji i oferta zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych oraz gimnazjach
jedna odpowiedź 0% 50% 100% procentowo ile głosów
1
5% 1
2
5% 1
3
33% 7
4
33% 7
5
24% 5
7
Odpowiedzi: 21 (100%)
Pominięć: 0 (0%)
Dostępność i zróżnicowanie oferty kulturalnej i spędzania czasu wolnego
jedna odpowiedź 0% 50% 100% procentowo ile głosów
1
10% 2
2
14% 3
3
29% 6
4
38% 8
5
10% 2
8
Odpowiedzi: 21 (100%)
Pominięć: 0 (0%)
Bezpieczeństwo publiczne
jedna odpowiedź 0% 50% 100% procentowo ile głosów
1
5% 1
2
10% 2
3
29% 6
4
48% 10
5
10% 2
9
Odpowiedzi: 21 (100%)
Pominięć: 0 (0%)
Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w gminie
jedna odpowiedź 0% 50% 100% procentowo ile głosów
1
10% 2
2
14% 3
3
43% 9
4
29% 6
5
5% 1
10
Odpowiedzi: 21 (100%)
Pominięć: 0 (0%)
Przedsiębiorczość mieszkańców
jedna odpowiedź 0% 50% 100% procentowo ile głosów
1
0% 0
2
48% 10
3
33% 7
4
14% 3
5
5% 1
11
Odpowiedzi: 21 (100%)
Pominięć: 0 (0%)
Dostępność do handlu i usług na terenie gminy
jedna odpowiedź 0% 50% 100% procentowo ile głosów
1
10% 2
2
10% 2
3
19% 4
4
38% 8
5
24% 5
12
Odpowiedzi: 20 (95%)
Pominięć: 1 (5%)
System wsparcia mikro i małej przedsiębiorczości na terenie gminy
jedna odpowiedź 0% 50% 100% procentowo ile głosów
1
25% 5
2
35% 7
3
35% 7
4
5% 1
5
0% 0
13
Odpowiedzi: 21 (100%)
Pominięć: 0 (0%)
Dostępność i stan infrastruktury technicznej: drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej itd.
jedna odpowiedź 0% 50% 100% procentowo ile głosów
1
5% 1
2
19% 4
3
14% 3
4
43% 9
5
19% 4
14
Odpowiedzi: 21 (100%)
Pominięć: 0 (0%)
Zagospodarowanie i estetyka przestrzeni publicznych
jedna odpowiedź 0% 50% 100% procentowo ile głosów
1
10% 2
2
5% 1
3
29% 6
4
43% 9
5
14% 3
15
Odpowiedzi: 21 (100%)
Pominięć: 0 (0%)
Baza sportowa i rekreacyjno-wypoczynkowa
jedna odpowiedź 0% 50% 100% procentowo ile głosów
1
10% 2
2
10% 2
3
33% 7
4
19% 4
5
29% 6
16
Odpowiedzi: 21 (100%)
Pominięć: 0 (0%)
Zagospodarowanie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego
jedna odpowiedź 0% 50% 100% procentowo ile głosów
1
5% 1
2
10% 2
3
33% 7
4
29% 6
5
24% 5
17
Odpowiedzi: 21 (100%)
Pominięć: 0 (0%)
Stan środowiska naturalnego i zanieczyszczenia powietrza
jedna odpowiedź 0% 50% 100% procentowo ile głosów
1
5% 1
2
5% 1
3
48% 10
4
29% 6
5
14% 3
18
Odpowiedzi: 21 (100%)
Pominięć: 0 (0%)
Jakie pięć najważniejszych efektów, według Pana/Pani powinno zostać osiągniętych w wyniku przeprowadzonego procesu rewitalizacji?
wiele odpowiedzi 0% 50% 100% udział procentowo ile głosów
Wzrost wykształcenia i umiejętności mieszkańców
33% 7
Włączenie społeczne osób wykluczonych i/lub zagrożonych marginalizacją
29% 6
Zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej
57% 12
Poprawa bezpieczeństwa publicznego
10% 2
Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług publicznych
19% 4
Pozyskanie inwestorów zewnętrznych
86% 18
Rozwój mikro i małej przedsiębiorczości
86% 18
Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych
19% 4
Poprawa stanu infrastruktury technicznej i drogowej
33% 7
Stworzenie i/lub rozszerzenie bazy turystycznej i rekreacyjnej
29% 6
Stworzenie i/lub rozszerzenie bazy sportowej
24% 5
Ograniczenie tzw. niskiej emisji i poprawa jakości środowiska naturalnego
14% 3
Odnowa, ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego i naturalnego
19% 4

Odpowiedzi "inne": 0

Odpowiedz

Wyniki pochodzą z ankiety stworzonej z łatwością na www.interankiety.pl