Kwestionariusz ankiety - przykład
Kwestionariusz wywiadu ankiety – przykład

Kwestionariusz ankiety i wywiadu to jedno z podstawowych narzędzi badawczych w dziedzinie nauk społecznych. Potocznie nazywa się tak formularz, który służy do zbierania informacji od określonej osoby na dany temat. Kwestionariusz określany jest jako jedno z narzędzi badawczych, zawiera on określony zestaw pytań przedstawiony w formie elektronicznej lub na papierowej.

Jest znacząca różnica pomiędzy kwestionariuszem a ankietą. Ankieta to zdefiniowane badanie opinii na grupie ludzi. Przeprowadzone za pomocą pytań, kwestionariusz zdefiniowany jest jako zbiór pytań do przeprowadzenia ankiety.

Co oznacza kwestionariusz ankiety?

Kwestionariusz ankiety to zbiór pytań, zazwyczaj używanych do przeprowadzenia badania jakościowego jak i ilościowego. Kwestionariusz może, ale nie musi być dystrybuowany w formie formularza lub ankiety, lecz badanie zawsze zawiera kwestionariusz.

Kwestionariusz używany w badaniach jakościowych używa pytań otwartych np. za pomocą e-mail, rozmowy telefonicznej lub w rozmowie bezpośredniej. Kwestionariusz używany w badaniach ilościowych zazwyczaj składa się głównie z zamkniętych pytań.

Określenie kwestionariusz odnosi się w praktyce do formularza lub ankiety.  Tak czy inaczej nazwa oznacza osobowe zbieranie informacji. Wyróżniamy dwa typy kwestionariusza w zależności od tego, kto uzupełnia zbierane dane:

 • kwestionariusze ankiety – osoba badana uzupełnia formularz,
 • kwestionariusze wywiadu – ankieter uzupełnia formularz.

Ankieta to złożone badanie ilościowe złożone z kwestionariusza mającego na celu zgromadzić dane od zebranej grupy respondentów. Ankieta online zazwyczaj składa się z pytań zamkniętych z dodatkowymi pytaniami otwartymi.

Jak powinien wyglądać kwestionariusz wywiadu?

Nie istnieje specyficzna definicja wyglądu kwestionariusza. Zazwyczaj kwestionariusz wywiadu składa się ze wstępu, pytań ankietowych i zakończenia ankiety. W zakończeniu ankiety bardzo często stosuje się metryczkę z pytaniami demograficznymi pozwalającymi na lepszą analizę zebranych danych.

Nowoczesne ankiety online używane są przez organizację zorientowane na analizę danych, badania naukowe i wszystkie inne przypadki gdzie należy podjąć właściwe decyzje. Częścią każdego badania ankietowego jest kwestionariusz pytań. Prowadzi to do konkluzji, że badanie ankietowe zawsze zawiera kwestionariusz pytań, lecz kwestionariusz nie jest zawsze częścią badania ankietowego. Kwestionariusz można nazwać narzędziem do przeprowadzania badań ankietowych.

Najpopularniejszy typ kwestionariusza nazywany potocznie formularzem ankiety, który jest wypełniany samodzielnie przez respondenta (CAWI – Computer Assisted Web Interviews). Klasycznie odnoszono się do formularza papierowego, jednak dziś zdominowanego przez formularze online dostępne na komputerach, tabletach i telefonach. 

Kwestionariusz ankiety online

W ostatnim czasie dużą popularność zyskały kwestionariusze online. Mają bardzo dużo zalet względem wersji papierowej. Tworzenie takiego kwestionariusza jest dużo szybsze. Zbieranie odpowiedzi jest jeszcze prostsze i wymaga tylko udostępnienia linku do kwestionariusza. Zebrane dane są dostępne w czasie rzeczywistym. Zawsze też można wydrukować taki kwestionariusz jeżeli jest tak potrzeba.

Kwestionariusze ankiety są szeroko stosowane w badaniach społecznych i rynkowych. Wraz z rozwojem technologicznym oraz rozwojem świadomości satysfakcji klienta, kwestionariusze ankietowe są aktualnie stosowane w prawie w każdym biznesie. Możliwość poznania opinii klienta na temat produktu lub usługi pozwala lepiej prowadzić biznes. W takim kwestionariuszu respondentowi mogą być zadawane pytania o opinie lub ocenę określonego tematu. Właściwie przeprowadzone badania ankietowe pozwalają biznesom podejmować lepsze decyzje i eliminować błędy.

Kwestionariusz ankiety jako narzędzie badawcze

Kwestionariusz ankiety jest jednym z najważniejszych narzędzi badawczych wykorzystywanych we wszelkiego rodzaju badaniach naukowych, marketingowych oraz społecznych. Jest to strukturalizowany zestaw pytań, które są zadawane respondentom w celu zebrania danych i informacji na określony temat. Przez odpowiednie formułowanie pytań i analizowanie zebranych odpowiedzi, kwestionariusz ankiety umożliwia badaczom uzyskanie wartościowych wniosków i analizę zachowań, preferencji czy opinii badanej grupy.

Przykładem zastosowania kwestionariusza ankiety może być badanie satysfakcji klientów w firmie. Załóżmy, że właściciel restauracji chce zbadać poziom satysfakcji gości w celu doskonalenia swoich usług. Tworząc kwestionariusz ankiety, można zadać pytania dotyczące jakości jedzenia, obsługi, atmosfery czy ceny. Przykładowo, pytanie mogłoby brzmieć: „W skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo niezadowolony/a, a 5 oznacza bardzo zadowolony/a, jak oceniasz jakość naszych dań?”. Kolejne pytania dotyczące innych aspektów restauracji mogą być formułowane w podobny sposób.

Kwestionariusz ankiety jako narzędzie badawcze oferuje wiele zalet. Po pierwsze, umożliwia zbieranie danych od dużej liczby respondentów jednocześnie, co pozwala na gromadzenie reprezentatywnej próby i uzyskanie bardziej wiarygodnych wyników. Po drugie, kwestionariusz może być łatwo dostosowany do różnych celów badawczych poprzez zmianę pytań lub ich kolejności. Ponadto, kwestionariusze można przeprowadzać zarówno w formie tradycyjnej (np. papierowej) jak i online, co sprawia, że są one wygodne i oszczędzają czas.

Kwestionariusz ankiety wzór

Ogólna budowa kwestionariusza ankiety jest dowolna i w zależności od zastosowania może przyjmować różne formy. Zazwyczaj w ankiecie możemy wyróżnić 3 części:

 • Wstęp – umieszcza się w nim tytuł badania, informację na temat ośrodka prowadzącego badanie, cel badania i przybliżony czas wypełnienia, dobrze trzymać się reguł tworzenia dobrego wstępu do ankiety,
 • Pytaniapytania ankietowe dotyczące samego badania, mogą być podzielone na sekcje dla poprawy czytelności,
 • Metryczka – pytania identyfikujące statystycznie respondenta, np. płeć, wiek, wykształcenie, stan cywilny – te dane pozwalają potem skorelować wyniki z opiniami na dany temat.

Jakie są rodzaje pytań w kwestionariuszach?

W kwestionariuszach ankiet można wyróżnić kilka typów pytań. Są to: Pytania otwarte pozwalające na wpisanie dowolnej odpowiedzi, Pytania zamknięte pozwalające na wybór z wcześniej zdefiniowanych odpowiedzi, Półotwarte pozwalające na wybranie zdefiniowanych odpowiedzi oraz dodanie własnej dowolnej odpowiedzi. Dodatkowo można też spotkać pytania filtrujące, warunkowe, tabelaryczne, złożone i sugerujące.

Kwestionariusz ankiety przykład

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na sukces przeprowadzenia badania za pomocą kwestionariusza jest zadbanie o jak najkrótszy czas wypełnienia ankiety. Nie powinien on przekraczać 10 minut, ale najlepiej jak by nie przekraczał 5 minut. W zależności od rodzaju formularza właściwy czas będzie różny, ale zawsze trzeba pamiętać o tym, że przy dłuższych formularzach respondent będzie już chciał jak najszybciej dokończyć wypełnianie. W takiej sytuacji może on porzucić formularz lub dokończyć jak najszybciej, nie czytając do końca pytań.

Niezastąpioną metodą weryfikacji jakości kwestionariusza jest przetestowanie go na sobie i na kimś znajomym. W takim krótkim teście może okazać się, że niektóre pytania nie są do końca zrozumiałe. Sprawdzając tak formularz przed badaniem, zabezpieczymy się przed okolicznością powtarzania badania.

Kwestionariusz Google

Czy formularze Google pozwalają na stworzenie kwestionariusza? Tak, lecz możliwości tego narzędzia są ograniczone. Brakuje w nim odpowiednich dla niektórych badań pytań oraz zaawansowanych opcji analizy. Ponadto z uwagi na przepisy RODO, zbieranie danych na serwerach Google nie będzie zgodne z prawem bez podpisania z Google umowy powierzenia danych osobowych.

Kwestionariusz osobowy

Szczególnie popularnym typem ankiety jest kwestionariusz osobowy, stosowany w procesie zatrudnienia pracownika. Osoba mająca objąć stanowisko, do umowy wypełnia ankietę osobową, ten formularz jest częścią akt osobowych pracownika przechowywanych w firmie.

W takim formularzu podaje się informacje osobowe, dane zamieszkania, numery dokumentów tożsamości, numery kontaktowe, dane osoby kontaktowej w przypadku braku kontaktu z pracownikiem, dane bankowe do wypłaty wynagrodzenia.

Taka ankieta może zbierać dużo informacji. W przypadku małego przedsiębiorstwa, które zatrudnia osobę dość rzadko papierowa wersja jest zdecydowanie wystarczalna. Jednak większe firmy, które prowadzą stałą rekrutacje mogę usprawnić takie proces za pomocą kwestionariusza osobowego online. Pracownik może taki formularz wypełnić szybciej.

Kwestionariusz wywiadu

Kwestionariusz wywiadu jest wypełniany przez ankietera, który zadaje pytania respondentowi w wywiadzie bezpośrednim lub telefonicznym (CATI – Computer Aided Telephone Interviews). Niezwykle ważną osobą w tym rodzaju badania jest ankieter. Od jego zaangażowania, umiejętności i dokładności zależy wartość otrzymanych danych. 

Kwestionariusz wywiadu wzór

W porównaniu do kwestionariusza ankiety, kwestionariusz wywiadu znajduje zastosowanie w badaniach gdzie potrzeba kontroli nad odpowiedziami na poszczególne pytania. Bardzo często taką metodę używa się w badaniach psychologicznych, psychiatrycznych lub medycznych.

Kwestionariusz wywiadu z nauczycielem

Częstym przykładem zastosowania kwestionariusza wywiadu jest ewaluacja nauczyciela. Kwestionariusz wywiadu z nauczycielem służy do badania wpływu stosowanych metod nauczania w stosunku do uczniów.

W badaniu nauczycieli, kwestionariusz wywiadu może zawierać następujące pytania:

 • Dane osobowe, w przypadku badania jawnego,
 • Dane metryczkowe w przypadku ankiety anonimowej (płeć, staż pracy, wykształcenie, itp),
 • Jakie umiejętności kształcisz w uczniach?
 • Jaki jest klucz doboru metod nauczania uczniów?
 • Jakie formy weryfikacji stosujesz?
 • Czy stosujesz niestandardowe metody nauczania?
 • Czy uczniowie są zdyscyplinowani?
 • Czy rozmawiasz z rodzicami uczniów?
 • Czy widzisz zaangażowanie ze strony rodziców dzieci?
 • Jak oceniasz zaangażowanie uczniów w nauke?

Powyższe pytania można użyć w ankiecie ewaluacji dla nauczycieli.

Kwestionariusz wywiadu z rodzicami

Kwestionariusz wywiadu z rodzicami jest świetnym narzędziem do analizy problemów wychowawczych. W takim kwestionariuszu warto zadać następujące pytania:

 • pytania dotyczące rozwoju dziecka,
 • pytania dotyczące preferencji dziecka,
 • pytania dotyczące wychowania dziecka.

Przeprowadzenie ankiety dla rodziców, daje możliwość zdobycia ciekawych informacji na temat uczniów.

Stwórz swój własny kwestionariusz. Zachęcam do bezpłatnego przetestowania naszego narzędzia.