Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi serwisu interankiety („Usługa”) świadczonej przez sixpoints - Jędrzej Koronowicz, ul. Dywizji Wołyńskiej 85, 80-041 Gdańsk, NIP: 5842612410 („interankiety”, „my”).

  Warunkiem korzystania z Usługi przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja wszystkich jego postanowień. Z chwilą akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia prawnie wiążącej umowy pomiędzy Klientem a interankiety. Zastrzegamy prawo odmowy zawarcia umowy z Klientem z dowolnego powodu, w szczególności w przypadkach, gdy Klientowi w przeszłości usunięto Konto z powodu naruszania zasad Regulaminu.

  Jeżeli Klient nie akceptuje któregokolwiek z postanowień Regulaminu, nie może korzystać z Usługi.

 2. USŁUGA

  Usługa

  W ramach Usługi zapewniamy Klientowi:

  • dostęp do serwisu internetowego interankiety w modelu SaaS (“Software-as-a-Service”) zawierającej narzędzia służące do tworzenia, zbierania i analizy Ankiet wypełnianych przez Respondnetów;
  • możliwość wysyłania zaproszeń e-mail do znanych Klientowi osób (Respondentów);
  • Obsługę Klienta.

  Szczegółowy zakres dostępnych dla Klienta funkcjonalności w ramach jego Planu Subskrypcji określa Cennik.

  Klient może korzystać z Usługi wysyłania zaproszeń e-mail do osób (Respondentów) które wyraziły zgodę na otrzymywanie wiadomości od Klienta i zgody tej nie wycofały.

  Ankieta

  W ramach Usługi udostępniana jest możliwość tworzenia, zbierania, analizy ankiet. Ankieta to strona internetowa z formularzem umożliwiająca zbieranie danych.

  Konto

  Do korzystania z Usługi wymagane jest założenie przez Klienta indywidualnego konta w serwisie interankiety („Konto”). Dostęp do Konta możliwy jest wyłącznie przy użyciu indywidualnego dla każdego Klienta loginu i hasła. Klient ma obowiązek utrzymywać swoje dane logowania w tajemnicy. Klient jest odpowiedzialny za skutki używania Konta, w szczególności za działalność użytkowników Konta będących częścią zespołu („Zespół”).

  Konta testowe

  Bezpłatna wersja testowa Usługi („Darmowe Konta testowe”) jest udostępniana na czas określony 14 dni. Darmowe Konta testowe mogą zawierać także inne ograniczenia. Klient może otworzyć tylko jedno Darmowe Konto testowe. Klient może w każdym czasie zmienić Darmowe Konto testowe na płatną wersję Usługi. Darmowe Konta testowe, które w okresie testowym oraz w ciągu 60 dni od upływu tego okresu nie zostaną przekształcone w wersję płatną Usługi, będą trwale usuwane.

  Konto podstawowe - bezpłatne

  Bezpłatna wersja testowa Usługi („Konta bezpłatne”) jest udostępniana na czas nieokreślony. Zakres funkcjonalny Konta bezpłatnego określony jest w Cenniku. Konta bezpłatne mogą zawierać także inne ograniczenia. Klient może otworzyć tylko jedno Konto bezpłatne. Klient może w każdym czasie zmienić Konto bezpłatne na płatną wersję Usługi.
 3. WYMOGI TECHNICZNE

  Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia działania Usługi na najnowszych oficjalnych wersjach przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, oraz Safari. Dla korzystania z Usługi konieczne jest, by Klient posiadał urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu „cookies” i z włączoną obsługą JavaScript oraz kontem poczty e-mail.

 4. KORZYSTANIE Z USŁUGI

  Z chwilą założenia Konta i akceptacji Regulaminu, Klient:

  • zobowiązuje się postępować zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Polityki Prywatności, a także z innymi dokumentami i instrukcjami wydawanymi przez interankiety w związku ze świadczeniem Usługi,
  • potwierdza, że dobrowolnie przystąpił do korzystania z Usługi,
  • potwierdza, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą oraz zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowanie tych danych, jeżeli ulegną zmianie,
  • zobowiązuje się używać, w tym wysyłać lub publikować, z wykorzystaniem Usługi tylko takie materiały, do których Klient jest odpowiednio uprawniony,
  • zobowiązuje się ściśle przestrzegać zasad i przepisów prawa dotyczących zbierania informacji za pomocą Ankiet i wysyłania e-maili, w tym informacji handlowych, przetwarzania danych osobowych, a zwłaszcza przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny, ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych,
  • wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości od interankiety oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Usługi,
  • zobowiązuje się zachować w tajemnicy swoje dane logowania do Konta,
  • wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej wystawianych przez interankiety faktur za świadczoną na rzecz Klienta Usługę.

  W przypadku przetwarzania Danych Osobowych za pomocą Usługi, Klient winien jest rozszerzyć Konto do wskazanego w Cenniku planu umożliwiającego przetwarzanie Danych Osobowych i podpisania z interankietami Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych.

 5. PŁATNOŚCI

  Klient obowiązany jest terminowo uiszczać opłaty za korzystanie z Usługi zgodnie z wybraną przez siebie opcją płatności. Aktualna oferta cenowa serwisu interankiety dostępna jest w zakładce Cennik.

  Usługa udostępniana jest na wybrany przez Klienta okres subskrypcji po otrzymaniu przez interankiety opłaty wyliczonej zgodnie z wybranym przez Klienta Planem Subskrypcji. interankiety zastrzegają sobie prawo informowania Klienta poprzez e-mail o upływającym okresie subskrypcji oraz o wysokości opłaty do zapłaty celem odnowienia subskrypcji. W przypadku dalszego zaniechania płatności przez Klienta, uznaje się, że zrezygnował on z dalszej subskrypcji Usługi, Konto Klienta zostaje zablokowane, a umowa ulega rozwiązaniu.

  Opłaty za korzystanie z Konta można dokonać kartą kredytową, kartą debetową bądź przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu transakcyjnego on-line prowadzonego przez partnera. W przypadku jakichkolwiek problemów z płatnością, należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta. Dokonane płatności za zamówioną Usługę nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych przepisami prawa. interankiety nie odpowiadają za żadne dodatkowe opłaty naliczane przez instytucje finansowe z tytułu realizacji transakcji płatniczej.

  Faktura za korzystanie z Usługi wystawiana jest w formie elektronicznej w ciągu 7 dni od otrzymania płatności. Faktura będzie dostępna w zakładce „Płatności” w Koncie Klienta. Dla potrzeb rozliczeń uznaje się, że miesiąc wynosi 30 dni, rok obejmuje 360 dni, zaś dwa lata 720 dni.

  interankiety monitorują liczbę zebranych odpowiedzi w Ankiecie. W przypadku przekroczenia przez Klienta limitu ilości odpowiedzi dla wybranego Planu Subskrypcji dostęp do odpowiedzi w Ankiecie jest blokowany. Klient ma prawo do odblokowania wyników wykupując Plan z odpowiednim limitem odpowiedzi. Zastrzegamy prawo do zmiany wysokości opłat w każdym czasie poprzez publikację nowego Cennika.

 6. NIEDOZWOLONE PRAKTYKI

  Klient nie może korzystać z Usług w żaden sposób, celowo bądź nieumyślnie, prowadząc do naruszenia przepisów prawa, dobrych obyczajów, postanowień niniejszego Regulaminu, jak również prawa własności intelektualnej lub innego prawa osób trzecich lub które w inny sposób są lub mogą być szkodliwe dla naszego biznesu, marki lub reputacji. Zasada ta odnosi się również do Treści Klienta i Uczestników.

  Przykłady niedozwolonych praktyk:

  • zbieranie za pomocą Ankiet informacji wrażliwych bez zgód i uprawnień do robienia tego;
  • wysyłanie zaproszeń e-mail nie posiadając zgody na wysyłanie wiadomości na te adresy e-mail;
  • wysyłanie spamu;
  • korzystanie z zakupionych lub wynajętych list mailingowych lub innych cudzych list;
  • wgrywanie, publikowanie, umieszczanie w Ankietach, przechowywanie, odsyłanie do, transmitowanie lub w inny sposób udostępnianie Treści, które:
   • naruszałyby cudzą własność, zwłaszcza prawa autorskie, prawo własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa, są obsceniczne, obraźliwe, napastliwe, oszczercze, pornograficzne, oszukańcze, naruszające prywatność lub w inny sposób naruszają obowiązujące prawo lub zasady i polityki interankiety,
   • związane są z pornografią, materiałami przeznaczonymi wyłącznie dla dorosłych, rasizmem, lub innymi materiałami lub treściami, które mogą być obraźliwe dla innej osoby, mają szkodliwą zawartość, w szczególności zawierają wirusy, w tym konie trojańskie, robaki internetowe, bomby logiczne, cancel boty, spy-Ware, lub inne pliki, oprogramowania lub technologie, które są zaprojektowane lub przeznaczone do zakłócania, uszkadzania, przechwytywania lub przywłaszczania usług, systemów, programów, danych lub ograniczania funkcjonowania oprogramowania, sprzętu lub urządzeń, do uszkadzania lub uzyskania nieautoryzowanego dostępu do wszelkich danych i innych informacji osób trzecich,
   • podszywają się pod inną osobę, w szczególności naszego pracownika lub przedstawiciela;
  • używanie Usługi do namawiania nieletnich do zakupu towaru lub usługi;
  • używanie Usługi do wpływania na podświadomość odbiorcy;
  • dodawanie, usuwanie lub modyfikowanie nagłówka identyfikującego nadawcę w zaproszeniach e-mail w taki sposób, by zmylić lub wprowadzić w błąd odbiorcę;
  • podszywanie lub próby podszywania się pod inne osoby lub jednostki (w tym jednego z naszych pracowników lub przedstawicieli) lub Usługi poprzez podrobienie nagłówka lub innych informacji identyfikujących, takich jak imię i nazwisko, pseudonim, nazwa domeny lub adresu e-mail;
  • wykorzystywanie Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności do hackowania, wyłudzania haseł, danych identyfikacyjnych lub danych kart do celów niezgodnych z prawem, w tym phishingu, wypełnianie formularzy zapisu udostępnianych w ramach Usługi przy pomocy zautomatyzowanych skryptów;
  • podejmowanie innych działań, które w naszej ocenie zakłócają lub są (mogą być) szkodliwe dla naszych pracowników, przedstawicieli, naszego biznesu, reputacji, wartości firmy lub ograniczają możliwość naszych innych Klientów efektywnego korzystania z Usługi lub innych naszych usług.

  Klient nie może używać sprzętu lub oprogramowania mogącego uszkodzić lub zakłócić prawidłowe funkcjonowanie serwisu interankiety, ani służącego do przechwytywania systemu lub danych z serwisu interankiety lub jakiejkolwiek strony internetowej posiadanej lub kontrolowanej przez interankiety. Klient nie może podejmować żadnych działań powodujących nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie w sieci internetowej lub należącej do interankiety infrastruktury. Informujemy, że nie monitorujemy ani nie kontrolujemy działalności Klienta w zakresie korzystania przez niego z Usługi. Jednakże zastrzegamy prawo (niezależnie od innych uprawnień wynikających z Regulaminu) wstrzymania publikacji, usunięcia Ankiety, wstrzymania wysyłki zaproszeń e-mail lub zablokowania dostępu do całej lub części Usługi, za uprzedzeniem lub bez, według własnego uznania oraz z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jeżeli uzyskamy informację lub uzasadnione podejrzenie, że działalność Klienta lub Treści naruszają przepisy prawa, naszej polityki, niniejszy Regulamin, prawa osób trzecich lub z innego powodu jest niepożądana. W wyżej opisanych sytuacjach nie ponosimy odpowiedzialności względem Klienta za podjęte środki.

  Klient nie może korzystać z Usługi w celu promowania, w jakikolwiek sposób, produktów, usług lub treści związanych z kryptowalutami, walutami wirtualnymi lub ICOs (Initial Coin Offerings).

  Zasady należytego korzystania

  Odpowiednie używanie Usługi zapewnia wysoki standard i wydajność tysiącom naszych klientów. Z tego względu istotne jest przestrzeganie zasad należytego korzystania z Usługi w taki sposób, aby było ono równie satysfakcjonujące dla wszystkich.

  Funkcje dostępne w sposób „nielimitowany” są naprawdę „nielimitowane” jeżeli są wykorzystywane zgodnie z niniejszymi zasadami. Znaczy to, że nie narzucamy ograniczeń ilościowych. Określiliśmy jednak pewne parametry nadużyć, aby zapewnić, że nadmierne korzystanie z niektórych funkcji nie będzie miało negatywnego wpływu na korzystanie z Usługi przez innych klientów. Parametry te znacznie wykraczają poza standardowe użycie Usługi i nie będą dotyczyć większości naszych klientów.Znajdą one zastosowanie jedynie w sytuacjach nadmiernego korzystania z Usługi, prowadzącego do obciążenia naszych systemów, które negatywnie wpływa na użytkowanie Usługi przez innych klientów.

  W takim wypadku nasz zespół niezwłocznie poinformuje Cię o korzystaniu z Usługi lub jej części w sposób nadmierny i w przystępny sposób poradzi Ci, jak korzystać z Usługi w sposób zgodny z Regulaminem i wybranym Planem Subskrypcji. Jeśli nadal będziesz używał Usługi w sposób nadmierny, zastrzegamy sobie prawo zawieszenia lub zablokowania dostępu do Usługi w całości lub w części lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany przez nas indywidualnie i według naszego uznania. W wyżej wskazanych przypadkach Klient nie będzie uprawniony do żądania zwrotu jakichkolwiek kwot zapłaconych na naszą rzecz.

 7. TREŚCI

  Klient jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie informacje, dane, teksty, grafiki, logo, wideo, pliki audio lub inne materiały i utwory, które publikuje, załadowuje, przesyła lub w inny sposób udostępnia przy użyciu Usługi, w tym w szczególności na stworzonej Ankiecie lub w wysyłanych zaproszeniach e-mail. Odpowiedzialność ta obejmuje również Treści stanowiące linki do innych stron internetowych lub zasobów lub inne usługi udostępniane przez osoby trzecie, którymi Klient się posługuje. Klient wyraża zgodę, abyśmy prezentowali Ankiety oraz Klienta w naszych materiałach marketingowych, w szczególności w przygotowywanych studium przypadku.

  Przyznajemy Klientowi prawo do korzystania z udostępnianych przez nas zasobów wyłącznie w celu korzystania z Usługi zgodnie z ich przeznaczeniem, bez względu na to, czy dostęp do tych materiałów Klient uzyskał bezpłatnie lub odpłatnie, oraz bez względu na to, czy materiał jest standardowy czy przygotowywany na zamówienie Klienta. Zwracamy uwagę, iż nasze zasoby mogą obejmować materiały, które podlegają prawom autorskim oraz prawom pokrewnym osób trzecich. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że przysługuje nam prawo usunięcia w każdym czasie i według własnego uznania takich materiałów, zablokowania do nich dostępu, jak również żądania, aby Klient niezwłocznie zaprzestał ich używania. Jeżeli Klient nie spełni tego żądania, przysługuje nam prawo samodzielnego usunięcia takich materiałów według naszego uznania bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. W wyżej wskazanych przypadkach Klient nie będzie uprawniony do żądania zwrotu jakichkolwiek kwot zapłaconych na naszą rzecz.

  Jeśli Klient opublikuje, prześle lub w jakikolwiek inny sposób udostępni Treści należące do osób trzecich lub za pośrednictwem osób trzecich, jest obowiązany, niezależnie od obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, przestrzegać warunki świadczenia usług, warunki licencyjne lub regulaminy ustalone przez te podmioty.

  Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że możemy zachować Treści i je udostępnić, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy jest to niezbędne do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, orzeczenia lub decyzji właściwego organu władzy publicznej, udzielenia odpowiedzi na podniesione zarzuty, że Treści naruszają obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich.

 8. OBSŁUGA KLIENTA

  Zapewniamy Obsługę Klienta poprzez email i formularz z poziomu serwisu. Klient, który chce skorzystać z pomocy Działu Obsługi Klienta lub złożyć reklamację, powinien w zgłoszeniu podać co najmniej nazwę swojego Konta. Nie odpowiadamy na anonimowe prośby lub reklamacje. Na większość zapytań i reklamacji odpowiadamy w dni robocze w ciągu 24 godzin. Klient ma prawo być informowany o statusie jego zapytania.

 9. LIKWIDACJA KONTA/ROZWIĄZANIE UMOWY

  Klient może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Usługi. W celu rezygnacji z Usługi Klient powinien skontaktować się z nami poprzez e-mail lub formularz kontaktowy.

  Zastrzegamy prawo wypowiedzenia Klientowi subskrypcji na Usługę w każdym czasie bez podania przyczyn ze skutkiem natychmiastowym za zwrotem opłaty uiszczonej z góry przez Klienta proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca okresu subskrypcji, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu.

  Zastrzegamy prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, zablokowania Usługi w całości lub części lub odmowy świadczenia Usług na rzecz Klienta w przyszłości w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.

  Przykłady naruszeń postanowień Regulaminu:

  • nieuiszczenie opłat za Usługę w ustalonym terminie,
  • dopuszczenie się niedozwolonych praktyk, o których mowa w punkcie 6. Regulaminu,
  • wysłanie przez Klienta wiadomości uznawanych przez nas za SPAM
  • naruszenie zasad dotyczących korzystania ze znaków towarowych i innej własności intelektualnej interankiety,
  • utworzenie większej liczby Darmowych Kont testowych lub Podstawowych kont niż zezwala na to niniejszy Regulamin,
  • podawanie przez Klienta nierzetelnych lub nieprawdziwych danych o sobie lub nie aktualizowanie tych danych, gdy ulegną zmianie,
  • przeniesienia praw i obowiązków z umowy na Usługę bez uprzedniej zgody interankiety.

  Gdy umowa ulega rozwiązaniu, wówczas, niezależnie od przyczyn oraz trybu rozwiązania, Klient nie jest uprawniony do żądania zwrotu uiszczonych przez niego płatności, tak w całości jak części, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

 10. POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

  interankiety przetwarzają dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności.

 11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  Usługa, oprogramowanie serwisu interankiety, a także treści zawarte na stronie www.interankiety.pl („Utwory”), takie jak teksty, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, klipy audio oraz aplikacje, stanowią własność interankiety lub jego partnerów. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klienta Utworów, a także znaków towarowych i oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących interankiety, chyba że korzystanie z nich wynika ze specyfiki świadczonej przez interankiety Usługi lub jeśli interankiety wyrazi zgodę na korzystanie z nich przez Klienta.

 12. DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI

  Zastrzegamy prawo zmiany lub modyfikacji cech Usługi, zwłaszcza jej aktualizacji, a także modyfikacji lub wymiany sprzętu lub oprogramowania używanego do świadczenia Usługi w każdym czasie i bez odpowiedzialności z tego tytułu, pod warunkiem że nie będzie to miało istotnie negatywnego wpływu na świadczenie Usługi. Zastrzegamy prawo do przerw w świadczeniu Usługi wynikających z przyczyn technicznych (np. awarie, naprawy, przeglądy, konserwacje, wymiana sprzętu), bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu. Jednakże, w przypadku planowanych przerw technicznych trwających dłużej niż jeden dzień, będziemy podejmować wszelkie starania, aby poinformować Klienta o tym fakcie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Planowana przerwa techniczna będzie przeprowadzona w taki sposób, by zminimalizować niedogodności dla Klienta z tym związane.

  Zastrzegamy również prawo do modyfikowania, dodawania lub usuwania w dowolnym czasie wszelkich dokumentów, informacji, grafik lub innych treści znajdujących się na stronie www.interankiety.pl.

 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  Klient akceptuje, że interankiety oferuje Usługę i stronę internetową „w stanie takim, w jakim się znajdują" (ang. „as is”), bez jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych.

  Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usługi oraz naszych stron internetowych, szczególnie za wszelkie Treści, oraz realizowane przez niego Ankiety i wysyłki e-mail.

  interankiety nie ponoszą odpowiedzialności za szkody (w tym utratę danych przez Klientów) wywołane:

  • Siłą Wyższą,
  • ingerencją osób trzecich (w tym użytkowników Konta Klienta i Respondentów), zwłaszcza w związku z korzystaniem z Konta przez osoby trzecie posługujące się danymi logowania Konta Klienta - uzyskanymi od Klienta lub w innych okolicznościach niezależnych od interankiety,
  • wadliwym działaniem czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od interankiety,
  • korzystaniem z testowych wersji funkcjonalności,
  • niewystarczającą lub wahaniem przepustowości wykorzystywanej przez Klienta lub Uczestnika, które mogą mieć wpływ na jakość Treści,
  • nieprzestrzeganiem przez Klienta postanowień Regulaminu,
  • błędnymi lub niezgodnymi z prawdą danymi Klienta podanymi przy rejestracji.

  Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można przewidzieć i któremu nie można było zapobiec. Za okoliczności stanowiące Siłę Wyższą uznaje się w szczególności wojnę, klęski żywiołowe, strajki, awarie, ataki DDoS lub inne zakłócenia w działaniu sieci telekomunikacyjnej lub infrastrukturze teleinformatycznej, a także nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających wpływ na świadczenie usługi interankiety, a których działalność jest niezależna od Stron.

  interankiety nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z utraty plików lub danych Klienta przechowywanych na naszych serwerach; tworzenie kopii zapasowych jest wyłącznym obowiązkiem i odpowiedzialnością Klienta.

  Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa interankiety ograniczona jest wyłącznie do bezpośrednich strat poniesionych przez Klienta. interankiety nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, niezależnie od ich źródła (w szczególności takie jak: straty z tytułu przychodu, zysku, odsetek lub innych utraconych korzyści, czyste straty finansowe, straty wynikające z innych umów związane z niedostępnością Usługi lub jej części) z wyjątkiem przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa interankiety. Całkowita odpowiedzialność interankiety, niezależnie od liczby i podstawy roszczeń Klienta lub osoby trzeciej, ograniczona jest do łącznej kwoty zapłaconej przez Klienta za Usługę w ciągu jednego miesiąca bezpośrednio poprzedzającego datę, w której Klient zgłosił roszczenie do interankiety. Klient niniejszym zwalnia interankiety z wszelkich zobowiązań przekraczających wyżej wskazany limit.

  Klient jest obowiązany zwolnić interankiety oraz jego pracowników, współpracowników, kontrahentów oraz przedstawicieli z wszelkiej odpowiedzialności związanej z zarzutami i roszczeniami zgłaszanymi przez osoby trzecie związanymi z korzystaniem przez Klienta z Usługi, prowadzonymi Ankietami, Treściami, wysyłanymi zaproszeniami e-mail, naruszeniem niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub praw osób trzecich.

 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  interankiety może zmienić Regulamin oraz każdy dokument związany z Regulaminem w każdym czasie.

  Do wszelkich spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie jakichkolwiek zmian do treści Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w czasie wszczęcia tych spraw.

  Strony ustalają, że wszelkie oświadczenia skierowane do drugiej Strony w trakcie korzystania z Usługi mogą być składane w formie korespondencji elektronicznej, wysyłanej:

  • w przypadku Klienta - na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail,
  • w przypadku interankiety - na adres Działu Obsługi Klienta.

  Klient może przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy na osobę spełniającą kryteria do zawarcia umowy, wyłącznie za zgodą interankiety. Zgoda ta może zostać wyrażona w formie email. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory wynikłe między interankiety a Klientem zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby interankiety.

  Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 20 maja 2018 roku i jest dostępny na stronie www.interankiety.plStwórz swoją ankietę w 2 minuty

Załóż darmowe konto
Pakiet bezpłatny. Bez zobowiązań.