Regulamin 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania, a także prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy serwisu internetowego interankiety, znajdującego się pod adresem: www.interankiety.pl.
 2. Definicje
  1. Regulamin – niniejszy dokument.
  2. Usługodawca – sixpoints - Jędrzej Koronowicz, ul. Dywizji Wołyńskiej 85, 80-041 Gdańsk, NIP: 5842612410.
  3. Użytkownik – osoba, która po rejestracji ma dostęp do usług Serwisu.
  4. Serwis – strona internetowa umieszczona pod adresem www.interankiety.pl.
  5. Konto – miejsce w Serwisie przeznaczone dla Użytkownika w którym może on zarządzać ankietami.
 3. Wymagania techniczne
  1. Prawidłowe działanie Serwisu wymaga od Użytkownika:
   1. podłączenia do Internetu;
   2. posiadania zainstalowanej jednej z wymienionych przeglądarek internetowych w aktualnej wersji:
    1. Firefox,
    2. Chrome,
    3. Safari.
 4. Rozpoczęcie korzystania z serwisu
  1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest utworzyć Konto za pomocą formularza rejestracyjnego, podać swój adres e-mail oraz hasło.
  2. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usługi jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 5. Usługi świadczone
  1. Serwis przeznaczony jest do tworzenia ankiet internetowych, które następnie mają być udostępnione respondentom. Użytkownik może dowolnie definiować ankiety zgodnie z potrzebami przeprowadzanych badań z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązującego prawa.
  2. Usługi świadczone przez Usługodawce za pośrednictwem witryny internetowej mogą być płatne lub bezpłatne. Usługą bezpłatną jest rejestracja w Serwisie oraz dostęp do określonych przez Usługodawce funkcjonalności Serwisu. Usługą płatną jest możliwość korzystania z funkcji oznaczonych jako płatne. Ceny i zakres usług płatnych określone są w Cenniku dostępym w serwisie publicznym.
  3. Użytkownik może zaznaczyć, że tworzona ankieta jest ankietą publiczną i tym samym zezwala Usługodawcy na publiczne udostępnianie ankiety.
  4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych usług.
  5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do płatnych funkcji serwisu po wygaśnięciu opłaconego abonamentu.
  6. Koszt korzystania z usług płatnych jest podany na stronie http://www.interankiety.pl. Formy i metody płatności są określone w kolejnych punktach regulaminu.
  7. Dostęp do usług bezpłatnych jest uruchamiany automatycznie w momencie zawarcia umowy.
 6. Płatności
  1. Usługi płatne mogą zostać opłacone za pomocą: karty płatniczej lub przelewu bankowego.
  2. Dostęp do usług płatnych jest uruchamiany:
   1. w przypadku dokonania płatności za pomocą przelewu bankowego po uznaniu konta bankowego Usługodawcy kwotą, która odpowiada cenie pakietu płatnego.
   2. W przypadku dokonania płatności za pomocą karty płatniczej w systemie lub przelewem bankowym w systemie "Przelewów natychmiastowych" - dostęp do Serwisu uruchamiany jest automatycznie.
 7. Odpowiedzialność usługodawcy
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Serwisu.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis.
  5. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika bądź inna osobę odwiedzającą Serwis w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 8. Reklamacje
  1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis winni zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy.
  2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis.
  3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
  4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 9. Ochrona praw i własności intelektualnej Serwisu
  1. Wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
  2. Z ochrony wskazanej w ust. 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone w Serwisie.
  3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Serwis nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.
  4. Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub części a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 10. Ochrona danych
  1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis jedynie w zakresie umożliwiającym prawidłowe świadczenie Usług, co obejmuje m.in. wysyłanie na adres e-mail Użytkownika wiadomości systemowych oraz informacji w przedmiocie utrudnień, przerw technicznych czy zmian w sposobie działania Serwisu.
  2. Dodatkowo na adres e-mail Użytkownika mogą być wysyłane materiały promocyjne pochodzące od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących.
  3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo do ich edycji i żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane te są niezbędne do świadczenia Usługi Informatycznej, a Użytkownik zażądał zaprzestania ich przetwarzania, wówczas takie żądane traktowane jest jako oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi Informatycznej.
  4. Usługodawca podejmuje wszelkie działania techniczne niezbędne do ochrony danych wprowadzonych do Serwisu.
 11. Polityka prywatności
  1. interankiety przetwarzają dane zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności dostępnej w serwisie www.interankiety.pl
 12. Postanowienia końcowe
  1. Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie i może zostać w każdym momencie zapisana na nośniku bądź wydrukowana.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.


Stwórz swoją ankietę w 2 minuty

Załóż darmowe konto
Pakiet bezpłatny. Bez zobowiązań.