Tworzenie ankiety online- błędy, których należy unikać

Błędy, których należy unikać przy tworzeniu ankiety online
Błędy, których należy unikać przy tworzeniu ankiety online

Ankieta online, to jeden z najlepszych sposobów na uzyskanie wartościowych informacji, o klientach, pracownikach czy rynku docelowym. Niezależnie od tego, czy próbujesz znaleźć najlepszy sposób na sprzedaż kolejnego produktu czy usługi lub próbujesz usprawnić doświadczenia swoich pracowników i klientów, ankieta online dostarczy Ci rzetelnych danych, na podstawie których możesz podejmować lepsze decyzje biznesowe.

Błędy popełniane podczas tworzenia ankiety online mogą przyczynić się do słabych wskaźników odpowiedzi i niskiej jakości danych co może doprowadzić do stracenia szansy na maksymalne zaangażowanie odbiorców.

Czytaj więcej

Jakościowe badania rynku- analiza i przykłady zastosowania

Jakościowe badania rynku
Jakościowe badanie rynku

Jakościowe badania rynku to metoda badań opartych na pytaniach otwartych (konwersacyjnych), które w dużym stopniu opierają się na grupach fokusowych, wywiadach pogłębionych i innych innowacyjnych metodach badawczych. Jakościowe badanie rynku opiera się na małej, ale wysoce zweryfikowanej liczebności próby, zwykle składającej się z 6 do 10 respondentów.

Niewielka ilość ankietowanych pozwala na oszczędność kosztów, a „waga” próby pozwala na swobodną, pogłębioną dyskusję i analizę tematów. Zazwyczaj dyskusja jest kierowana według uznania ankietera lub badacza rynku.

Dzięki akwizycji pomysłów i kompetencji grupy respondentów, jakość uzyskiwanych danych jest znacznie lepsza. Pojęcie to znane jest jako crowdsourcing, wywodzące się z dwóch słów „tłum” i „outsourcing”.

Jakościowe badania rynku są najczęściej wykorzystywane w kampaniach politycznych, aby zrozumieć postrzeganie kandydatów politycznych i ich polityki, przeprowadzając wywiady z liderami biznesu i zagłębiając się w interesujące tematy czy badania profili psychologicznych.

Jakościowe badania rynku to stosunkowo tania metoda szczegółowego zrozumienia 2 krytycznych czynników – „co” myślą i czują respondenci na dany temat oraz „dlaczego” myślą i czują w ten sposób.

Badania rynku odegrały kluczową rolę w inicjowaniu procesu myślowego u dzisiejszych liderów organizacyjnych, w których informacje i dane dyktują politykę i decyzje.

Jednak w badaniach rynkowych nie wszystkie informacje są tylko liczbami i ilościami. Niektóre są po prostu – konwersacyjne i jakościowe. Jakościowe badania rynku polegają na zrozumieniu przekonań i punktów widzenia ludzi oraz ich odczuć w danej sytuacji i decydujących czynnikach, które wpływają na ich zachowanie.

Metody i techniki jakościowego badania rynku

Do przeprowadzenia jakościowych badań rynkowych zwykle stosuje się jedną z tych metod badania rynku:

 1. Grupy fokusowe: Jak sama nazwa wskazuje, grupa składająca się zwykle z 6-10 członków, która zbiera się w celu omówienia konkretnego produktu i jego strategii rynkowych. Zazwyczaj w skład grupy wchodzą eksperci w tej konkretnej dziedzinie. Taka grupa będzie miała moderatora, który będzie stymulował dyskusję pomiędzy członkami w celu uzyskania opinii.
 2. Wywiady pogłębione: Zazwyczaj jest to rozmowa jeden na jednego przeprowadzana z grupą osób, twarzą w twarz lub przez telefon. Ta metoda jest bardziej konwersacyjna, a zadawanie pytań otwartych pomaga zebrać lepsze dane.
 3. Innowacyjne metody badawcze: W tej metodzie badacz może klikać zdjęcia osoby, która odpowiada na pytania, a nawet nagrywać jej filmy. Obserwacja tych zdjęć lub filmów później zaprezentuje badaczowi reakcje na różne sytuacje.
 4. Obserwacje lub zakupy: Obserwacje lub zakupy stają się obecnie coraz częściej stosowaną metodą badawczą w jakościowych badaniach rynku. Ta metoda pozwala badaczowi obserwować z daleka i faktycznie zobaczyć, jak konsument reaguje na rzeczywisty produkt i doświadczenie zakupowe. Zmniejsza to możliwość nieuczciwości w stosunku do informacji zwrotnych lub nawet zapomnienia o zakupach na późniejszym etapie.  
 5. Grupy fokusowe online: Dzięki łatwości dostępu do mediów społecznościowych zarządzanie grupami fokusowymi online staje się łatwiejsze. Łatwo jest rekrutować ludzi do badania opartego na grupach fokusowych, a nawet zarządzać gromadzeniem danych i analizą.
 6. Techniki projekcyjne: Techniki projekcyjne prowadzone są przez przeszkolonych moderatorów, którzy odkrywają ukryte myśli respondentów. Pytania lub metody zadawania pytań mają charakter pośredni, a moderator następnie dedukuje i odkrywa ukryte uczucia, które nie są wyraźnie wymienione.  
 7. Uzupełnianie zdań online i kojarzenie słów: Jednym z łatwiejszych, ale wyczerpujących charakterów przeprowadzania jakościowych badań rynku jest nakłonienie respondentów do dopasowania słów, które mogą być związane z produktem lub nawet całych zdań online, co zapewnia głębszy wgląd w myśli użytkownika.

Etapy przeprowadzania jakościowych badań rynku

 1. Planowanie i określanie celów badawczych: Każde badanie musi mieć pożądany wynik na samym początku, aby zasoby stojące za planowaniem i realizacją nie zostały zmarnowane i by pomóc w zwiększeniu wydajności biznesowej.
 2. Wybór metody przeprowadzenia badania: Jakościowe badania rynku można prowadzić na wiele sposobów. W zależności od charakteru badania, danych demograficznych docelowych odbiorców, lokalizacji geograficznej, badanego produktu itp.
 3. Pozyskanie odpowiedniego personelu do pracy: Przeprowadzenie jakościowego badania rynku wymaga moderatorów, którzy wiedzą, jak pozyskiwać i śledzić odpowiedzi od potencjalnych respondentów.
 4. Dobór próby : Próba stanowi podstawę jakościowego badania rynku. Lepsza próba, da lepszy wynik badania, co zapewnia jakość badania. 
 5. Projekt ankiety: Ankieta musi być zaprojektowana w taki sposób, aby uzyskać maksymalną wartość, tak aby otrzymane odpowiedzi budowały jak najlepszą informację zwrotną.
 6. Zbieranie danych: Zbieranie danych może odbywać się za pomocą metod online lub offline. Niezbędne jest zebranie danych w taki sposób, aby można było nadać im sens i wykorzystać je do analizy i raportowania.
 7. Analiza danych: Dane nic nie znaczą, jeśli nie są analizowane. Przeanalizowane dane mogą dostarczyć praktycznych spostrzeżeń dotyczących produktu lub marki, na których można się oprzeć, co jest niezbędne w przypadku jakościowego badania marketingowego.
 8. Raportowanie: Po zebraniu i przeanalizowaniu danych należy je zgłosić w łatwym do wykorzystania formacie odpowiednim dla interesariuszy, jako kamień milowy w procesie badania rynku.

Przykłady ekspansji biznesowej, w której jakościowe badania rynku odgrywają kluczową rolę poprzez crowdsourcing konkretnych pomysłów w celu zoptymalizowanego podejmowania decyzji:

 1. Branding : wiele firm nie rozumie, jak konsumenci postrzegają ich markę lub jakie jest jej pozycjonowanie w porównaniu z konkurencją. Badania zazwyczaj przeprowadza się poprzez przeprowadzenie ankiety wśród klientów w celu zebrania opinii na temat treści marketingowych i zabezpieczeń. W ten sposób ankieter może dogłębnie zbadać różne tematy i uzyskać informacje zwrotne od respondentów. Korzystając z tej metody badania rynku, marki mogą gromadzić informacje, które mogą pomóc im w ulepszaniu i repozycjonowaniu marki na rynku.
 2. Zrozumienie zachowań konsumenckich: Czasami organizacje potrzebują więcej informacji na temat konsumenta, aby udoskonalić swój produkt. Jakościowe badania rynku pomagają im zebrać takie informacje. Aby zrozumieć zachowania konsumentów, najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie wywiadów pogłębionych, ponieważ wywiady te są przeprowadzane na zasadzie jeden do jednego, co pozwala zebrać wartościowe informacje. 
Ankieta satysfakcji klienta
Szablon ankiety satysfakcji klienta

Użyj powyższego szablonu i dostosuj go do badania satysfakcji klienta w Twojej firmie lub stwórz własną ankietę satysfakcji od podstaw. Nie jest to trudne, dzięki naszemu edytorowi, który pozwala stworzyć taką ankietę w kilka minut.

3. Mierzenie zasięgu działań marketingowych: wiele firm robi wszystko, aby lepiej promować swoje marki. Tutaj w grę wchodzą ich działania marketingowe. Badania rynku mogą dostarczyć organizacjom informacji o ich skuteczności marketingowej, zbierając informacje z pierwszej ręki o tym, jak konsumenci patrzą na ich przekaz marketingowy. Pomaga to organizacjom zmaksymalizować budżet marketingowy.

Szablon ankiety efektywności komunikacji marketingowej

Użyj powyższego szablonu i dostosuj go do badania efektywności komunikacji marketingowej w Twojej firmie lub stwórz własną ankietę efektywności komunikacji marketingowej od podstaw.

4. Identyfikowanie nowych możliwości biznesowych: Badania rynku pomagają organizacjom odkrywać nowe możliwości prowadzące do ekspansji biznesowej. Gromadząc dane poprzez badania rynku za pomocą grup fokusowych, organizacje mogą określić lokalizację, zrozumieć dynamikę biznesu, poznać swoich kluczowych konkurentów itp., aby rozwijać swoją działalność we właściwym kierunku.

5. Doskonalenie istniejących produktów i wprowadzanie nowych: Jeśli firma wymyśli nowy produkt lub chce ulepszyć obecny, zawsze lepiej jest przeprowadzić badanie rynku, aby zrozumieć, jak akceptowalny jest produkt wśród konsumentów. Gdy produkt pojawia się na rynku, ludzie mają opinię na temat jego kształtu, rozmiaru, użyteczności, koloru, cech itp. Jakościowe badania rynku poprzez pogłębione wywiady pozwolą zebrać systematyczne dane, które można później wykorzystać do modyfikacji lub ulepszenia produktów .

Na tym etapie pomocne mogą okazać się:

Zastosowanie jakościowych badań rynku

 1. Pomaga zrozumieć potrzeby klientów i ich wzorce zachowań.
 2. Pozwala zrozumieć co myślą konsumenci i jak postrzegają Twój produkt.
 3. Pozwala zrozumieć skuteczność planowania biznesowego, a także wiedzieć, czy wprowadzone strategie i planowanie działają, czy nie.
 4. Pozwala zrozumieć, jakie przekazy marketingowe silnie oddziałują na konsumentów.
 5. Pozwala zrozumieć, czy na rynku jest zapotrzebowanie na Twój produkt lub usługę.

Ostatecznie jakościowe badania rynku polegają na poproszeniu ludzi o rozwinięcie ich opinii, aby uzyskać lepszy wgląd w ich wzorce zachowań.

Badanie RX, to kompleksowe rozwiązanie do przeprowadzenia badań jakościowych, które pozwala przygotowywać formularze zbierania opinii i podejmować działania w celu maksymalizacji zysków i sprzedaży.  Platforma interankiety umożliwia przeprowadzanie badań, aby skutecznie docierać do klientów, rozumieć trend rynkowy, zapobiegać przyszłym problemom, a tym samym zmniejszać wskaźnik odejścia klientów. Badanie RX pomaga w rozwijaniu firm, aby poznać ich konkurentów i pomóc zidentyfikować najnowsze trendy na rynku, a także zrozumieć sposób myślenia konsumentów, zinterpretować ich myśli i zebrać znaczące dane jakościowe.

Badanie potrzeb klienta: definicja, analiza i przykłady zastosowania

Badanie potrzeb klienta
Badanie potrzeb klienta

Badanie potrzeb klienta to proces identyfikacji wymagań klienta dotyczących produktu lub usługi. Jest używany we wszelkiego rodzaju kontekstach zarządzania produktami i marką, w tym w opracowywaniu koncepcji, opracowywaniu produktów, analizie wartości i nie tylko.

Głównym celem badania analizy potrzeb klientów jest zrozumienie potrzeb klientów i ich pozycji na rynku.

Co rozumiemy przez potrzeby klienta?

Potrzeby klienta to atrybuty produktu, marki lub usługi, które motywują kogoś do zakupu. Termin ten obejmuje podstawowe potrzeby, takie jak wystarczająco dobra jakość i przystępna cena, a także obejmuje bardziej abstrakcyjne i złożone czynniki zakupu, takie jak aspiracyjny wizerunek marki lub poczucie zgodności między osobistymi opiniami klienta a etyką marki.

Potrzeby klientów są bardzo różne – między poszczególnymi klientami w Twojej grupie docelowej. Aby skutecznie identyfikować potrzeby klientów, potrzebny jest ciągły program analiz, który rejestruje i analizuje opinie klientów. Ankiety mogą być ważną częścią tego procesu.

Ponieważ potrzeby klientów mogą być złożone i głęboko zakorzenione, być może będziesz musiał wyjść poza to, co klienci wyraźnie mówią, aby odkryć pełny obraz. Tu właśnie wkraczają metody analizy potrzeb klienta.

Dlaczego ważne jest zrozumienie potrzeb klientów?

Zrozumienie potrzeb klientów pozwala zapewnić klientom doskonałe wrażenia na każdym etapie podróży kupującego. Ponadto wiedza o tym, co jest dla nich ważne, może pomóc Ci przemyśleć sposób, w jaki sprzedajesz swoje produkty i skoncentrować się na konkretnych problemach klientów.

Przeprowadzanie analizy potrzeb klientów obejmuje wyciąganie wniosków z różnych danych o klientach, takich jak ankiety dotyczące satysfakcji klientów, posty w mediach społecznościowych, recenzje produktów i nie tylko.

Analizując opinie klientów , możesz wykryć niezaspokojone potrzeby i możliwości ulepszeń i innowacji. Być może Twoi klienci zasugerują nową funkcję, którą możesz dodać do mapy drogowej produktu. A może zwracają uwagę na pewne wady obsługi klienta, które należy naprawić.

Gdy już wiesz, jakie są potrzeby Twoich klientów, możesz również dostosować przekaz marki, aby rezonował z Twoimi obecnymi i potencjalnymi klientami.

Jak pomaga badanie potrzeb klienta?

Dobre zrozumienie potrzeb klientów pomaga Twojej firmie na kilka sposobów.

Po pierwsze, badanie potrzeb klienta pomaga w rozwoju produktu i decyzjach dotyczących pakowania produktu. Jeśli wiesz, że Twoi klienci chcą różnych opcji kolorystycznych i rozmiarowych w danym produkcie, możesz je zapewnić. Jeśli chcą mieć szeroką gamę kolorów i rozmiarów, ale ważniejsze jest dla nich, aby uzyskać produkt w odpowiedniej cenie, wiesz, jak ustalić priorytety dla swoich zasobów, aby odpowiednio zrównoważyć te potrzeby. Możesz również wykorzystać oceny potrzeb klientów dotyczące istniejących produktów i usług, aby w przyszłości ulepszać i rozwijać swoją ofertę produktową.

Po drugie badanie potrzeb klienta, pomaga sprzedawać produkty, które już masz w najbardziej efektywny sposób. Możesz upewnić się, że Twoje komunikaty marketingowe odzwierciedlają pragnienia i cele klienta oraz podkreślają najważniejsze funkcje i korzyści. Na przykład, jeśli sprzedajesz sprzęt outdoorowy i wspominasz, że jest on trwały i wodoodporny, możesz podkreślić fakt, że Twoje zrównoważone metody produkcji skutkują zerową zawartością węgla.  Dzięki analizie potrzeb klientów dowiesz się, czy jest to coś, co naprawdę cenią Twoi klienci.

Rodzaje potrzeb klientów

Decyzje zakupowe kierują się potrzebami klientów. Kiedy klienci kupują produkt lub usługę, próbują rozwiązać problem. Mają określone oczekiwania, wymagania i konkretne rzeczy, które są dla nich ważne.

 • Cena: klienci chcą kupować produkty lub usługi, które dopasowują się do ich budżetu. Oczekują, że cena będzie bezpośrednio odzwierciedlać wartość i jakość produktu. Ale wartość produktu zależy również od czynników niematerialnych, takich jak postrzegana wartość marki i ogólne wrażenia klientów. Ankieta dotycząca oczekiwań cenowych może pomóc w określeniu odpowiedniej ceny dla Twoich produktów. 
 • Funkcjonalność: produkt lub usługa powinny być w stanie rozwiązać problem klienta. Istnieją pewne cechy lub cechy, których klienci oczekują od produktu. Na przykład klient kupujący komputer do gier prawdopodobnie będzie szukał szybkiej jednostki centralnej (CPU), wydajnej karty graficznej i dużej ilości miejsca do przechowywania.
 • Użyteczność: wiąże się ze sposobem projektowania produktu i doświadczeniem, jakie zapewnia klientowi. Użytkownicy preferują produkty o krótkiej krzywej uczenia się, które są łatwe w użyciu i pomagają im wykonywać zadania w bezproblemowy sposób. Na przykład klienci oczekują, że aplikacja mobilna będzie intuicyjna, bezbłędna i łatwa w nawigacji.
 • Niezawodność: produkt musi być w stanie nieprzerwanie pełnić swoją funkcję przez cały czas, bez awarii. Niezawodność można również zdefiniować jako „jakość w czasie”. Firma produkująca niezawodne produkty będzie miała pozytywną reputację i wysoki poziom zadowolenia klientów.
 • Wsparcie: klienci pragną dobrej obsługi klienta. Oczekują kontaktu z obsługą klienta przez wybrany przez siebie kanał, aby uzyskać szybkie, spersonalizowane odpowiedzi; i być traktowanym z empatią. 

Jak lepiej zaspokajać potrzeby swoich klientów

Badanie potrzeb klienta nie musi być zdarzeniem jednorazowym ani nawet dotyczącym produktu. Możesz upewnić się, że stale zaspokajasz potrzeby klientów, utrzymując ogólny wysoki standard wiedzy o tym, jak myślą i czują się Twoi klienci. Przyniesie to korzyści nie tylko w bardziej efektywnym projektowaniu i marketingu Twoich produktów, ale także w zapewnieniu klientom, że będą znani, zrozumiani i docenieni podczas interakcji z Twoją firmą.

Stawanie się bardziej skoncentrowanym na kliencie to wybór, którego dokonuje coraz więcej firm, skupiając się mniej na danych operacyjnych, a bardziej na spostrzeżeniach opartych na doświadczeniu, które odzwierciedlają to, jak klienci myślą i czują się w związku z dostarczanymi przez Ciebie doświadczeniami.

Dzięki kompleksowemu rozwiązaniu badań potrzeb klienta możesz tworzyć ankiety i zagłębiać się w to, co jest najważniejsze dla Twoich klientów i Twojej firmy.

Employee Experience – co to, przykłady i zastosowanie

Employee experience - przykłady
Podejmuj działania, które zwiększą zadowolenie i zaangażowanie Twoich pracowników.


Od momentu, gdy ktoś patrzy na Twoją ofertę pracy, do momentu opuszczenia Twojej firmy, wszystko, czego pracownik uczy się, robi, widzi i czuje, przyczynia się do jego Employee Experience. Aby Twoja organizacja mogła opanować zarządzanie doświadczeniami pracowników, musisz słuchać swoich pracowników na każdym etapie cyklu życia w firmie, identyfikować to, co jest dla nich najważniejsze i tworzyć spersonalizowane, dostosowane do potrzeb Employee Experience.

Czym jest Employee Experience?

Employee Experience to tzw. doświadczenie pracownika i jest podstawą wydajności biznesowej. Podtrzymywanie wysiłków na rzecz Employee Experience, ulepszanie produktów oraz budowanie silnej i renomowanej marki wymagają pomocy Twoich pracowników. Ostatecznie to ich doświadczenia – pozytywne i negatywne – będą miały wpływ na to, czy inwestują w poprawę wydajności operacyjnej.

Czytaj więcej

Połącz Interankiety z ulubionymi aplikacjami dzięki Zapier

Zapier automatycznie przenosi informacje między aplikacjami internetowymi
Zapier automatycznie przenosi informacje między aplikacjami internetowymi

Zautomatyzuj wymianę danych między aplikacjami

Zapier, to narzędzie, które pomaga zautomatyzować powtarzające się zadania między dwiema lub większą liczbą aplikacji.

Zapier umożliwia połączenie Interankiet z tysiącami najpopularniejszych aplikacji, dzięki czemu możesz zautomatyzować swoją pracę i mieć więcej czasu na to, co najważniejsze. Gdy zdarzenie ma miejsce w jednej aplikacji, Zapier może nakazać innej aplikacji wykonanie określonej akcji.

Czytaj więcej