Test Wielkiej Piątki pozwala określić predyspozycje człowieka wynikające z cech osobowości.
Test Wielkiej Piątki pozwala określić predyspozycje człowieka wynikające z cech osobowości.

Konkretne zachowania, poglądy oraz motywy działań wpływają nie tylko na życie prywatne, ale także na zawodowe. Dlatego Test Wielkiej Piątki pozwala na określenie predyspozycji człowieka wynikających z cech osobowości. Jednakże, rekruterzy szukają nie tylko informacji o predyspozycjach, ale także o doświadczeniu, umiejętnościach oraz dokonaniach potencjalnego pracownika. Można zatem wyróżnić kilka kluczowych informacji, które warto dostarczyć rekruterom w celu skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Czym jest Test Wielkiej Piątki?

Wielka Piątka (ang. Golden Five) to teoria opracowana przez amerykańskich psychologów Paula Costę i Roberta McCrae’a, która wyróżnia pięć podstawowych czynników kształtujących osobowość. Zgodnie z tą teorią, osoba może być sklasyfikowana w oparciu o pięć cech, które stanowią o jej charakterze. Te cechy to sumienność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenia, ugodowość i neurotyczność

5-czynnikowy model osobowości i jego znaczenie w biznesie

Pięcioczynnikowy model osobowości, znany również jako model Wielkiej Piątki (Big Five), jest jednym z najważniejszych i najbardziej uznanych modeli osobowości w psychologii. Opiera się na pięciu głównych czynnikach osobowości, które opisują różnice między jednostkami w zakresie ich zachowań, preferencji i cech osobowościowych. Te pięć czynników to:

 1. Ekstrawersja: Odnosi się do stopnia, w jakim jednostka jest skłonna do bycia towarzyską, asertywną i energiczną. Osoby wysoko ekstrawertyczne są często bardziej pewne siebie, lubią kontakt z innymi ludźmi i są skłonne do podejmowania ryzyka.
 2. Ugodowość: Dotyczy poziomu uprzejmości, współczucia i zaufania w stosunku do innych. Osoby wysoko ugodowe są zazwyczaj życzliwe, empatyczne i skłonne do współpracy z innymi.
 3. Sumienność: Odnosi się do stopnia, w jakim jednostka jest zorganizowana, odpowiedzialna i skrupulatna. Osoby wysoko sumienne są dobrze zorganizowane, skłonne do pracy nad celami i dążą do osiągnięcia wysokich standardów.
 4. Stabilność emocjonalna: Dotyczy stopnia, w jakim jednostka jest odporna na stres, mało emocjonalnie i stabilnie. Osoby wysoko stabilne emocjonalnie są zazwyczaj spokojne, pewne siebie i radzą sobie dobrze w sytuacjach stresowych.
 5. Otwartość na doświadczenie: Odnosi się do stopnia, w jakim jednostka jest otwarta na nowe doświadczenia, kreatywna i ciekawa świata. Osoby wysoko otwarte na doświadczenia są zazwyczaj ciekawskie, kreatywne i skłonne do eksplorowania różnych obszarów życia.

Pięcioczynnikowy model osobowości jest szeroko stosowany w badaniach psychologicznych i ma duże znaczenie zarówno w badaniach naukowych, jak i w praktyce psychologicznej. Pozwala on na opisanie i porównanie różnych osobowości, a także na przewidywanie zachowań i preferencji jednostek w różnych kontekstach.

Wielka piątka- test dla pracowników

Wielka Piątka, czyli pięcioczynnikowy model osobowości, może być wykorzystywany w kontekście rekrutacji i zarządzania personelem. Test oparty na tym modelu może pomóc pracodawcom w ocenie osobowościowych cech potencjalnych pracowników i dostarczyć informacji na temat ich predyspozycji do wykonywania określonych zadań i adaptacji w środowisku pracy.

Typowe testy oparte na Wielkiej Piątce obejmują zestaw pytań dotyczących różnych aspektów osobowości, które odpowiadają poszczególnym czynnikom: ekstrawersji, ugodowości, sumienności, stabilności emocjonalnej i otwartości na doświadczenie. Respondenci udzielają odpowiedzi na pytania, a wyniki są następnie porównywane z normami populacyjnymi, aby ocenić, w jakim stopniu osoba wykazuje poszczególne cechy osobowościowe.

Wyniki testu mogą dostarczyć pracodawcy informacji o preferencjach, stylu pracy i ewentualnych mocnych i słabych stronach kandydatów. Mogą one służyć jako narzędzie wspomagające proces rekrutacji i selekcji, umożliwiając lepsze dopasowanie kandydatów do wymagań stanowiska i zespołu.

Wykorzystanie ankiet online do przeprowadzenia Testu Wielkiej Piątki

Ankiety online mogą być skutecznym narzędziem do przeprowadzenia testu opartego na modelu Wielkiej Piątki w celu oceny osobowości pracowników. Przy użyciu platform do tworzenia ankiet online, można skonstruować zestaw pytań, które odnoszą się do poszczególnych czynników osobowościowych opisanych w modelu.

Oto kilka kroków, które można podjąć w celu przeprowadzenia takiego testu:

 1. Określ cele: Zdefiniuj, jakie cechy osobowościowe są dla Ciebie ważne w kontekście stanowiska pracy. Zidentyfikuj, które czynniki Wielkiej Piątki są szczególnie istotne dla danego stanowiska.
 2. Wybierz odpowiednie pytania do ankiety: Skonstruuj pytania, które dotyczą poszczególnych czynników osobowościowych. Możesz skorzystać z istniejących narzędzi badawczych opartych na modelu Wielkiej Piątki, które oferują zestawy pytań. Upewnij się, że pytania są jasne, zrozumiałe i niezawodne.
 3. Zaproś pracowników do udziału: Przekaż ankietę pracownikom za pośrednictwem e-maila, platformy wewnętrznej lub innych kanałów komunikacji w Twojej organizacji. Upewnij się, że zachowujesz poufność i zapewniają odpowiednie warunki do udzielenia szczerych odpowiedzi.
 4. Analizuj wyniki: Po zebraniu odpowiedzi, przeanalizuj wyniki ankiet, uwzględniając poszczególne czynniki osobowościowe. Możesz porównać wyniki z normami populacyjnymi lub z odpowiednimi standardami dla danego stanowiska.
 5. Interpretuj wyniki: Zwróć uwagę na wzorce i tendencje w odpowiedziach pracowników. Skup się na obszarach, które są szczególnie istotne dla stanowiska i oceny potencjalnych mocnych i słabych stron.

Interpretacja Testu Wielkiej Piątki

Interpretacja wyników Testu Wielkiej Piątki opartego na pięcioczynnikowym modelu osobowości wymaga uwzględnienia kilku czynników. Oto ogólne wskazówki dotyczące interpretacji poszczególnych czynników:

 1. Ekstrawersja:
 • Wysoka ekstrawersja: Osoby o wysokim wyniku w tej skali są zazwyczaj towarzyskie, asertywne i energiczne. Lubią być w centrum uwagi, są pewne siebie i skłonne do podejmowania ryzyka.
 • Niska ekstrawersja: Osoby o niskim wyniku w tej skali są zazwyczaj bardziej zarezerwowane, ciche i skłonne do introwertycznego zachowania. Wolą spokojne i indywidualne aktywności.
 1. Ugodowość:
 • Wysoka ugodowość: Osoby o wysokim wyniku w tej skali są zazwyczaj życzliwe, empatyczne i skłonne do współpracy. Są dobrze przystosowane do pracy w zespole, mają tendencję do rozwiązywania konfliktów w sposób kompromisowy i dbają o dobre relacje z innymi.
 • Niska ugodowość: Osoby o niskim wyniku w tej skali mogą być bardziej zorientowane na siebie, asertywne i skłonne do wyrażania swoich opinii bez względu na reakcje innych. Mogą mieć tendencję do konfrontacyjnego podejścia w konfliktach.
 1. Sumienność:
 • Wysoka sumienność: Osoby o wysokim wyniku w tej skali są zazwyczaj dobrze zorganizowane, odpowiedzialne i skrupulatne. Są skłonne do pracy nad celami, dbają o terminy i dążą do osiągnięcia wysokich standardów.
 • Niska sumienność: Osoby o niskim wyniku w tej skali mogą być bardziej spontaniczne, mniej skłonne do planowania i mogą mieć tendencję do odkładania zadań na później.
 1. Stabilność emocjonalna:
 • Wysoka stabilność emocjonalna: Osoby o wysokim wyniku w tej skali są zazwyczaj spokojne, pewne siebie i dobrze radzą sobie ze stresem. Są emocjonalnie stabilne i rzadziej poddają się negatywnym emocjom.
 • Niska stabilność emocjonalna: Osoby o niskim wyniku w tej skali mogą być bardziej skłonne do doświadczania wahania nastroju, lęku i stresu. Mogą mieć trudności z radzeniem sobie z silnymi emocjami.
 1. Otwartość na doświadczenie:
 • Wysoka otwartość na doświadczenie: Osoby o wysokim wyniku w tej skali są zazwyczaj ciekawe, kreatywne i skłonne do eksplorowania różnych obszarów życia. Są otwarte na nowe pomysły, różnorodność i zmiany.
 • Niska otwartość na doświadczenie: Osoby o niskim wyniku w tej skali mogą być bardziej przywiązane do tradycji, konwencji i rutyny. Mogą preferować znane i sprawdzone sposoby działania.