Bezpieczeństwo psychiczne w miejscu pracy: Kluczowe dla dobrostanu, współpracy i wysokiej wydajności pracowników.
Bezpieczeństwo psychiczne w miejscu pracy: Kluczowe dla dobrostanu, współpracy i wysokiej wydajności pracowników.

Bezpieczeństwo psychiczne jest fundamentem efektywnej pracy zespołowej i współpracy, niezbędnym dla pozytywnego employee experience. Sprzyja ono atmosferze, w której jednostki czują się swobodnie wyrażając siebie bez obawy przed oceną lub odwetem. W takiej atmosferze rozwija się otwarta rozmowa, prowadząca do bardziej innowacyjnych rozwiązań i lepszego rozwiązywania problemów. Członkowie zespołu są zachęcani do dzielenia się swoimi myślami, opiniami i obawami, wiedząc, że spotka ich empatia i szacunek. To poczucie bezpieczeństwa umożliwia zespołom pewne i elastyczne poruszanie się przez wyzwania, co w rezultacie prowadzi do wzrostu produktywności i sukcesu.

Czym jest bezpieczeństwo psychiczne?

Bezpieczeństwo psychiczne odnosi się do wspólnego przekonania w ramach grupy lub zespołu, że bezpiecznie jest podejmować ryzyko interpersonalne. Obejmuje ono poczucie pewności, że nie zostanie się ukaranym, zawstydzonym ani upokorzonym za wyrażanie pomysłów, pytań, obaw lub błędów. W środowiskach o bezpiecznym psychicznie jednostki czują się swobodnie wyrażając siebie autentycznie, wnioskując swoje myśli i opinie oraz angażując się w otwartą rozmowę bez obawy przed negatywnymi konsekwencjami.

Dlaczego bezpieczeństwo psychiczne jest tak ważne?

Zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa jest istotne dla doświadczania stabilności i spokoju, co pozwala nam pełniej wykorzystać nasz potencjał. Ocena środowiska jako bezpiecznego lub zagrażającego zachodzi nieświadomie. Gdy czujemy się bezpiecznie, nasze ciała pozostają w autonomicznej równowadze. Jest to optymalny stan dla naszego organizmu, ponieważ sprzyja dobrobytowi, uczeniu się, rozwiązywaniu problemów, kreatywności i rozwojowi. Gdy czujemy się bezpiecznie, skupiamy się na autentycznym kontakcie z drugą osobą: lepiej słyszymy mowę ludzką, mówimy spokojniej i utrzymujemy kontakt wzrokowy. Otwierając się na kontakt z innymi ludźmi w ten sposób (bo czujemy się bezpiecznie), zachęcamy ich do zrobienia tego samego, ponieważ nasze wyrazy twarzy, ton głosu i pozytywne nastawienie sygnalizują, że jesteśmy bezpieczni dla otoczenia, a nie stanowimy zagrożenia. Wszystkie te sygnały informują ludzi wokół nas, że nasze ciało jest spokojne i nie przygotowuje się do ataku, więc mogą czuć się bezpiecznie wokół nas.

Jak mierzyć poziom bezpieczeństwa psychicznego w zespole?

Pomiar poziomu bezpieczeństwa psychicznego w zespole jest kluczowy dla zrozumienia jego dynamiki i identyfikacji obszarów do poprawy. Choć bezpieczeństwo psychiczne jest doświadczeniem subiektywnym, istnieje kilka metod i podejść, które można zastosować, aby ocenić je w zespole:

 • Ankiety i Kwestionariusze: Stwórz ankiety lub kwestionariusze specjalnie dostosowane do pomiaru bezpieczeństwa psychicznego w zespole. Obejmij pytania oceniające postrzeganie członków zespołu na temat zaufania, otwartości, gotowości do podejmowania ryzyka oraz obawy przed wypowiedzeniem się. Rozważ ankiety takie jak satysfakcja pracownicza, ocena systemu motywacyjnego lub badanie poziomu stresu wśród pracowników. Wykorzystaj skale Likerta lub pytania otwarte, aby zbierać dane jakościowe i ilościowe. Możesz także korzystać z walidowanych skal bezpieczeństwa psychicznego, takich jak te opracowane przez Amy Edmondson.
 • Anonimowe Opinie: Zapewnij członkom zespołu możliwość udzielania anonimowych opinii. Można to zrobić za pomocą skrzynek na sugestie, platform internetowych lub anonimowych ankiet. Anonimowość może zachęcić do szczerości i otwartości, pozwalając członkom zespołu wyrazić swoje prawdziwe myśli i uczucia bez obawy o konsekwencje.
 • Obserwacyjna Ocena: Obserwuj interakcje i dynamikę zespołu podczas spotkań, sesji burz mózgów i działań współpracy. Zwróć uwagę na sygnały niewerbalne, takie jak mowa ciała i ton głosu, które mogą wskazywać na poziom komfortu lub dyskomfortu. Zanotuj, jak członkowie zespołu reagują na wyzwania, informacje zwrotne i sprzeczne opinie.
 • Wywiady Indywidualne: Przeprowadź indywidualne wywiady z członkami zespołu, aby zbadać ich doświadczenia, postrzeganie i obawy dotyczące bezpieczeństwa psychicznego. Użyj pytań otwartych, aby zachęcić do szczerych i dogłębnych odpowiedzi. Skup się na zrozumieniu konkretnych sytuacji, w których członkowie zespołu czuli się wspierani lub ograniczani w wyrażaniu siebie.
 • Oceny Równoczesne: Wprowadź oceny równoczesne lub mechanizmy oceny 360 stopni, aby zdobyć wgląd z wielu perspektyw w zespole. Zachęć członków zespołu do udzielania opinii na temat stylów komunikacji, umiejętności współpracy i gotowości do podejmowania ryzyka. Porównaj samooceny z ocenami rówieśników, aby zidentyfikować różnice i wzorce.

Jak wpływać na poczucie bezpieczeństwa w zespole?

Poprawa bezpieczeństwa psychicznego w zespole jest kluczowa dla stworzenia środowiska, w którym jednostki czują się swobodnie wyrażać, podejmować ryzyko i efektywnie współpracować. Oto siedem wskazówek, które pomogą wzmocnić bezpieczeństwo psychiczne w Twoim zespole:

 1. Prowadź przez przykład: Jako lider Twoje zachowanie ustawia ton dla zespołu. Wykazuj się podatnością, przyznając błędy, prosząc o opinie i okazując empatię wobec innych. Zachęcaj do otwartej komunikacji, aktywnego słuchania i konstruktywnej informacji zwrotnej. Kiedy członkowie zespołu widzą, że ty pokazujesz takie zachowania, są bardziej skłonni do poczucia się bezpiecznie w robieniu tego samego.
 2. Ustanów jasne normy i oczekiwania: Wyraźnie zdefiniuj oczekiwania dotyczące komunikacji, współpracy i rozwiązywania konfliktów w zespole. Zachęcaj do szanownego niezgadzania się i podkreślaj, że wszystkie perspektywy są wartościowe. Stwórz wytyczne dotyczące udzielania i otrzymywania informacji zwrotnej, upewniając się, że jest ona konstruktywna i skupia się na zachowaniach, a nie na cechach osobistych.
 3. Zachęcaj do uczestnictwa i inkluzywności: Aktywnie pozyskuj opinie od wszystkich członków zespołu, niezależnie od ich stażu czy roli. Twórz okazje dla każdego, aby wnieść swój wkład w dyskusje, procesy podejmowania decyzji i działania mające na celu rozwiązywanie problemów. Kultywuj kulturę inkluzywności, w której różnorodne perspektywy są mile widziane i szanowane.
 4. Buduj zaufanie i wsparcie: Buduj zaufanie w zespole, będąc niezawodnym, uczciwym i wspierającym. Zachęcaj członków zespołu do wspierania się nawzajem, świętowania sukcesów i oferowania pomocy, gdy jest potrzebna. Stwórz kulturę wzajemnego szacunku i docenienia, w której każdy czuje się wartościowy i ma możliwość wniesienia swoich pomysłów.
 5. Przyjmij niepowodzenia jako okazję do nauki: Zmień perspektywę zespołu na niepowodzenia z czegoś, czego należy unikać, na coś, z czego można się nauczyć. Podkreślaj, że błędy są okazjami do rozwoju i innowacji, zachęcając do podejmowania ryzyka i eksperymentowania. Stwórz bezpieczną przestrzeń, w której członkowie zespołu czują się komfortowo przyznając się do swoich błędów i dzielenia się wnioskami.
 6. Zapewnij szkolenia z zakresu bezpieczeństwa psychicznego: Zaoferuj sesje szkoleniowe lub warsztaty skupione na budowaniu bezpieczeństwa psychicznego w zespole. Edukuj członków zespołu na temat znaczenia bezpieczeństwa psychicznego i dostarczaj praktycznych strategii jego wzmocnienia. Wykorzystaj interaktywne ćwiczenia, studia przypadków i role-playing, aby ułatwić naukę i zaangażowanie.
 7. Regularnie oceniaj: Ciągle monitoruj bezpieczeństwo psychiczne zespołu, pozyskując opinie, przeprowadzając oceny i refleksje na temat dynamiki zespołu. Zachęcaj do otwartego dialogu na temat mocnych i słabych stron zespołu oraz obszarów do poprawy. Wykorzystaj opinie do dostosowania strategii i interwencji, aby lepiej zaspokoić potrzeby zespołu.

Wyzwanie zdrowia psychicznego w miejscu pracy

Alarmujący wzrost liczby zwolnień lekarskich, które osiągnęły ponad 14 milionów w ciągu roku, jest wyrazem narastającego problemu związku ze zdrowiem psychicznym w miejscu pracy. Według najnowszego raportu ZUS, prawie 27% tych zwolnień dotyczyło chorób psychicznych, w tym przypadkach depresji. Tak wysoka liczba zwolnień związanych z problemami psychicznymi wskazuje na potrzebę pilnych działań mających na celu poprawę stanu zdrowia psychicznego pracowników oraz stworzenie bardziej wspierającego środowiska pracy. To ostrzeżenie dla firm i instytucji, aby przyjrzały się swoim praktykom zarządzania personelem i zainwestowały w programy wsparcia zdrowia psychicznego, aby zapobiec dalszemu pogorszeniu sytuacji. Priorytetem powinno być tworzenie kultur organizacyjnych, które promują otwartość, empatię i zdrowe relacje między pracownikami, co może przyczynić się do zmniejszenia liczby zwolnień z przyczyn psychicznych i poprawy ogólnego dobrostanu pracowników.

Wzmocnij bezpieczeństwo psychiczne w pracy za pomocą Dymphna

Dymphna, platforma zaprojektowana do wczesnego wykrywania wypalenia zawodowego i depresji, może odegrać kluczową rolę w utrzymaniu i poprawie bezpieczeństwa psychicznego w miejscu pracy. Dając pracownikom poufną i nieoceniającą przestrzeń do oceny ich zdrowia psychicznego, Dymphna umożliwia jednostkom rozpoznawanie i rozwiązywanie potencjalnych problemów, zanim się nasilą. Tylko taka proaktywna postawa nie tylko pomaga zapobiegać wypaleniu zawodowemu i depresji, ale także tworzy kulturę otwartości i wsparcia w organizacji. Kiedy pracownicy czują się wspierani w zarządzaniu swoim zdrowiem psychicznym, są bardziej skłonni do poczucia bezpieczeństwa psychicznego w komunikowaniu swoich wyzwań, szukaniu pomocy w razie potrzeby i pełnego zaangażowania w zespole. Ponadto, analityka danych i możliwości raportowania Dymphna pozwalają pracodawcom identyfikować trendy i wzorce dotyczące zdrowia psychicznego w całej organizacji, co umożliwia ukierunkowane interwencje i zasoby, aby dalej promować bezpieczeństwo psychiczne i dobrostan w miejscu pracy.