Przykład tabeli krzyżowej
Przykład tabeli krzyżowej

Szukając na Wikipedii informacji, o tym, czym jest tabela krzyżowa, można się trochę zmieszać. Definicja mówi nam, że to tabela, która przedstawia łączny rozkład dwóch lub więcej zmiennych. Dowiemy się też, że tabela krzyżowa jest również nazywana tabelą kontyngencji lub tabelą dwudziedziczną. W poniższym wpisie zaprezentuje tabele krzyżowe z bardziej przyjaznej strony. Przedstawię zagadnienie tabel krzyżowych i pokażę jak je generować na naszej platformie.

Tabela krzyżowa co to?

Na produktach spożywczych znajduje się tabelka odżywcza. Pokazuje ona, jak określona ilość produktu ma związek z energią, jaką daje. Pozwala ona kontrolować swoją dietę i podejmować decyzje żywieniowe.

Tabela krzyżowa prezentuje zbliżony model. Pozwala Ci lepiej podejmować decyzje na podstawie zebranych danych poprzez lepszą identyfikację związków pomiędzy odpowiedziami udzielonymi w badaniu. Surowe dane zebrane w badaniu ankietowym zazwyczaj dużo nam nie powiedzą. Na pierwszy rzut oka mogą być bardzo chaotyczne i doszukanie się zależności może być wyjątkowo ciężkie. Analizując pojedyncze odpowiedzi, zobaczymy różne odpowiedzi. Szansa, że dostrzeżemy w nich zależności, jest bardzo mała. Tutaj pojawiają się tabele krzyżowe, pozwalają Ci w chwile znaleźć trendy i korelacje pomiędzy zebranymi danymi.

Analiza zbliżona do tabel krzyżowych jest bardzo często stosowana w życiu codziennym. Krzyżujemy dane, które posiadamy, aby podjąć decyzje np. o zakupie. Wybierając się na studia, bardzo często prowadzimy analizę krzyżową, aby wybrać uczelnie, która będzie dla nas idealna. Przejdźmy przez przykładową analizę wyboru studiów.

Robimy naturalną analizę krzyżową przy wyborze studiów wyższych

Na początku zbieramy listę studiów, na które chcielibyśmy iść. W kolejnym kroku analizujemy nasze oceny. Świadectwo ukończenia liceum lub technikum, a następnie wyniki na maturze. Oceniamy te wyniki pod kątem obszaru, który nas interesuje. Następnie analizujemy czynnik finansowy, ile będą nas kosztowały takie studia. Czy będę musiała się przenieść do innego miejsca, jaki jest koszt utrzymania w tym miejscu? Jeżeli są to studia płatne, to jak wysokie są czesne. Na sam koniec oceniamy wybór w aspekcie emocjonalnym. Czy chcemy opuścić znajomych i miejsce zamieszkania? Podświadomie tworzymy tabelę krzyżową składającą się z Ocen, Zainteresowań, Finansów i Emocji. Staramy się na podstawie tych danych podjąć jak najlepszą decyzję.

Tabela krzyżowa to statystyczne narzędzie do kategoryzowania danych. Kategoryzowanie danych oznacza, że dane zaprezentowane są wyjątkowe względem siebie. Dane w tabelach krzyżowych są zbierane w formie liczb. Same liczby nam nic nie powiedzą, dlatego zawsze jest potrzebny kontekst. Badacze używają tabel krzyżowych do znalezienia związków pomiędzy danymi, które na pierwszy rzut oka nie są widoczne. Bardzo przydaje się to w badaniach społecznych i badaniach rynku.

Przykład tabeli krzyżowej

Tabela krzyżowa jest popularnym wyborem przy analizie statystycznej. Ta forma analizy jest bardzo elastyczna i może być wykorzystywana w bardzo wielu zastosowaniach. Czyli w przypadku różnego rodzaju danych zebranych w ankiecie online. Dla przykładu analiza przy użyciu tabel krzyżowych może być stosowana do szukania relacji pomiędzy płcią a ulubioną marką.

W ankiecie zadajemy dwa pytania:

  • Twoja płeć?
  • Twoja ulubiona marka?

W prostych słowach tabela krzyżowa to, to tabela powstała ze złączenia dwóch pytań, jedno pytanie obejmuje wiersze, a drugie kolumny. Wewnątrz tabeli znajdują się odpowiedzi. Kluczem tej analizy jest powiązanie odpowiedzi z obydwoma pytaniami.

Tabela krzyżowa - przykład
Tabela krzyżowa – przykład

Jasno można zauważyć, że kobiety zdecydowanie bardziej preferują firmę Apple, a mężczyźni firmę Samsung.

W badaniach ankietowych tabele krzyżowe pozwalają Ci spojrzeć na dane w innej perspektywie. Pozwalają łatwo zauważyć trendy i zależności bez potrzeby zagłębiania się w surowe dane zebrane w odpowiedziach na ankietę.

Tabela krzyżowa jak zrobić?

Stworzenie tabeli krzyżowej w interankietach jest bardzo proste. Wystarczy stworzyć ankietę z minimum dwoma pytaniami. Pytania powinny być zamknięte np. Wybór lub Skala. Po zebraniu odpowiedzi przechodzimy do zakładki Analiza – Tabele krzyżowe i wybieramy pytania, które chcemy skrzyżować. Klikając przycisk Generuj tabelę, pojawi nam się tabela krzyżowa stworzona z wybranych pytań. Dodatkowo pod nią pojawi się przycisk umożliwiający pobranie jej do Excel’a.

Generowanie tabeli krzyżowej
Generowanie tabeli krzyżowej

Łatwiejsze niż wprowadzanie danych do programu Statistica

Dzięki zintegrowanemu modułowi analizy tabel krzyżowych w interankietach, nie ma potrzeby eksportu danych w celu analizy. Dodatkowo tabele mogą być generowane na bierząco, wraz z napływającymi danymi.

Tabela krzyżowa i test niezależności chi-kwadrat

Test niezależności chi-kwadrat (zwany też testem chi-kwadrat Pearsona) jest to test porwónawczy pomiędzy wartościami założonymi przed badaniem a wartościami uzyskanymi w badaniu. W przypadku zaobserwowania dużej różnicy pomiędzy wartościami uzyskanymi a oczekiwanymi można powiedzieć, że zachodzi pomiędzy nimi relacja. Tabele krzyżowe są podstawową formą prezentowania danych w tym przypadku.

Współczynnik kontyngencji C Pearsona

Bardzo istotnym elementem analizy tabel krzyżowych jest zweryfikowanie czy reprezentacja danych w tabeli jest prawdziwa, czy błędna. Taką sytuację można porównać do wcześniejszego przykładu opisującego analizę wyboru uczelni wyższej. Wykonaliśmy analizę krzyżową, wytypowaliśmy zwycięzcę, ale dalej mamy wątpliwości czy to jest najlepszy wybór. Do zweryfikowania analizy stosuje się test niezależności chi-kwadrat. Jeżeli dwa elementy są niezależne (nie występuje między nimi relacja), analiza krzyżowa jest błędna i wynik takiego badania określamy jako hipoteza zerowa. Z drugiej strony, jeżeli zachodzi związek pomiędzy dwoma elementami, to test niezależności potwierdza wiarygodność badania i można wtedy polegać na nim w podejmowaniu decyzji.

Wspomniana wcześniej hipoteza zerowa, to jest kolejny termin, który jest poruszany przy analizie tabel krzyżowych. Hipoteza zerowa (H0) jest to termin określający hipotezę którą poddajemy weryfikacji lub falsyfikacji. Jeżeli badamy wpływ substancji na poprawę funkcjonowania organizmu, hipoteza zerowa będzie mówiła o tym, że ta substancja nie wpływa na organizm. Jeśli sprawdzamy, czy oceny uczniów są skorelowane z ich aktywnością sportową. Hipoteza zerowa będzie mówiła o tym, że oceny nie są powiązane z aktywnością sportową.

Do hipotezy zerowej zawsze formułujemy hipotezę alternatywną (H1). Jest ona zaprzeczeniem hipotezy zerowej i z reguły mówi, o tym, co chcemy osiągnąć badaniem. Badając związek ocen uczniów z ich aktywnością sportową, hipotezą alternatywną będzie stwierdzenie, że oceny uczniów są związane z ich aktywnością sportową.

Zastosowanie w analizie ankiety testu chi-kwadrat zazwyczaj wiąże się z użyciem pytań: demograficzno-społecznych i skali likerta.

Zalety stosowania tabel krzyżowych

  • Największą zaletą, jakie oferuje tabela krzyżowa, jest prostota. Wspomaganie analizy przy badaniach ankietowych tabelami krzyżowymi jest szybkie i proste. Zrozumienie tej analizy jest bardzo łatwe, nawet jeżeli badający nie ma głębszej wiedzy na temat analizowanego badania, to i tak może sprawnie interpretować wyniki.
  • Upraszcza trudne do interpretacji surowe dane. Nawet jeżeli posługujesz się małą liczbą danych, to zdarza się, że mogą one nie być czytelne i wprowadzić zamieszanie w analizie. Tabele krzyżowe bardzo łatwo upraszczają analizę, porządkując surowe dane.
  • Tabele krzyżowe dostarczają jakościowe dane z dwóch lub więcej zmiennych. Wraz z liczbą pytań, rośnie liczba możliwości krzyżowania ich w tabeli krzyżowej i wyciągania wniosków.

Zacznij zbierać dane już dziś i analizuj je przy użyciu tabel krzyżowych

Zachęcam do stworzenia bezpłatnego konta i przeprowadzenia badania ankietowego. Załóż darmowe konto