Jakościowe badania rynku
Jakościowe badanie rynku

Jakościowe badania rynku to metoda badań opartych na pytaniach otwartych (konwersacyjnych), które w dużym stopniu opierają się na grupach fokusowych, wywiadach pogłębionych i innych innowacyjnych metodach badawczych. Jakościowe badanie rynku opiera się na małej, ale wysoce zweryfikowanej liczebności próby, zwykle składającej się z 6 do 10 respondentów.

Niewielka ilość ankietowanych pozwala na oszczędność kosztów, a „waga” próby pozwala na swobodną, pogłębioną dyskusję i analizę tematów. Zazwyczaj dyskusja jest kierowana według uznania ankietera lub badacza rynku.

Dzięki akwizycji pomysłów i kompetencji grupy respondentów, jakość uzyskiwanych danych jest znacznie lepsza. Pojęcie to znane jest jako crowdsourcing, wywodzące się z dwóch słów „tłum” i „outsourcing”.

Jakościowe badania rynku są najczęściej wykorzystywane w kampaniach politycznych, aby zrozumieć postrzeganie kandydatów politycznych i ich polityki, przeprowadzając wywiady z liderami biznesu i zagłębiając się w interesujące tematy czy badania profili psychologicznych.

Jakościowe badania rynku to stosunkowo tania metoda szczegółowego zrozumienia 2 krytycznych czynników – „co” myślą i czują respondenci na dany temat oraz „dlaczego” myślą i czują w ten sposób.

Badania rynku odegrały kluczową rolę w inicjowaniu procesu myślowego u dzisiejszych liderów organizacyjnych, w których informacje i dane dyktują politykę i decyzje.

Jednak w badaniach rynkowych nie wszystkie informacje są tylko liczbami i ilościami. Niektóre są po prostu – konwersacyjne i jakościowe. Jakościowe badania rynku polegają na zrozumieniu przekonań i punktów widzenia ludzi oraz ich odczuć w danej sytuacji i decydujących czynnikach, które wpływają na ich zachowanie.

Metody i techniki jakościowego badania rynku

Do przeprowadzenia jakościowych badań rynkowych zwykle stosuje się jedną z tych metod badania rynku:

 1. Grupy fokusowe: Jak sama nazwa wskazuje, grupa składająca się zwykle z 6-10 członków, która zbiera się w celu omówienia konkretnego produktu i jego strategii rynkowych. Zazwyczaj w skład grupy wchodzą eksperci w tej konkretnej dziedzinie. Taka grupa będzie miała moderatora, który będzie stymulował dyskusję pomiędzy członkami w celu uzyskania opinii.
 2. Wywiady pogłębione: Zazwyczaj jest to rozmowa jeden na jednego przeprowadzana z grupą osób, twarzą w twarz lub przez telefon. Ta metoda jest bardziej konwersacyjna, a zadawanie pytań otwartych pomaga zebrać lepsze dane.
 3. Innowacyjne metody badawcze: W tej metodzie badacz może klikać zdjęcia osoby, która odpowiada na pytania, a nawet nagrywać jej filmy. Obserwacja tych zdjęć lub filmów później zaprezentuje badaczowi reakcje na różne sytuacje.
 4. Obserwacje lub zakupy: Obserwacje lub zakupy stają się obecnie coraz częściej stosowaną metodą badawczą w jakościowych badaniach rynku. Ta metoda pozwala badaczowi obserwować z daleka i faktycznie zobaczyć, jak konsument reaguje na rzeczywisty produkt i doświadczenie zakupowe. Zmniejsza to możliwość nieuczciwości w stosunku do informacji zwrotnych lub nawet zapomnienia o zakupach na późniejszym etapie.  
 5. Grupy fokusowe online: Dzięki łatwości dostępu do mediów społecznościowych zarządzanie grupami fokusowymi online staje się łatwiejsze. Łatwo jest rekrutować ludzi do badania opartego na grupach fokusowych, a nawet zarządzać gromadzeniem danych i analizą.
 6. Techniki projekcyjne: Techniki projekcyjne prowadzone są przez przeszkolonych moderatorów, którzy odkrywają ukryte myśli respondentów. Pytania lub metody zadawania pytań mają charakter pośredni, a moderator następnie dedukuje i odkrywa ukryte uczucia, które nie są wyraźnie wymienione.  
 7. Uzupełnianie zdań online i kojarzenie słów: Jednym z łatwiejszych, ale wyczerpujących charakterów przeprowadzania jakościowych badań rynku jest nakłonienie respondentów do dopasowania słów, które mogą być związane z produktem lub nawet całych zdań online, co zapewnia głębszy wgląd w myśli użytkownika.

Etapy przeprowadzania jakościowych badań rynku

 1. Planowanie i określanie celów badawczych: Każde badanie musi mieć pożądany wynik na samym początku, aby zasoby stojące za planowaniem i realizacją nie zostały zmarnowane i by pomóc w zwiększeniu wydajności biznesowej.
 2. Wybór metody przeprowadzenia badania: Jakościowe badania rynku można prowadzić na wiele sposobów. W zależności od charakteru badania, danych demograficznych docelowych odbiorców, lokalizacji geograficznej, badanego produktu itp.
 3. Pozyskanie odpowiedniego personelu do pracy: Przeprowadzenie jakościowego badania rynku wymaga moderatorów, którzy wiedzą, jak pozyskiwać i śledzić odpowiedzi od potencjalnych respondentów.
 4. Dobór próby : Próba stanowi podstawę jakościowego badania rynku. Lepsza próba, da lepszy wynik badania, co zapewnia jakość badania. 
 5. Projekt ankiety: Ankieta musi być zaprojektowana w taki sposób, aby uzyskać maksymalną wartość, tak aby otrzymane odpowiedzi budowały jak najlepszą informację zwrotną.
 6. Zbieranie danych: Zbieranie danych może odbywać się za pomocą metod online lub offline. Niezbędne jest zebranie danych w taki sposób, aby można było nadać im sens i wykorzystać je do analizy i raportowania.
 7. Analiza danych: Dane nic nie znaczą, jeśli nie są analizowane. Przeanalizowane dane mogą dostarczyć praktycznych spostrzeżeń dotyczących produktu lub marki, na których można się oprzeć, co jest niezbędne w przypadku jakościowego badania marketingowego.
 8. Raportowanie: Po zebraniu i przeanalizowaniu danych należy je zgłosić w łatwym do wykorzystania formacie odpowiednim dla interesariuszy, jako kamień milowy w procesie badania rynku.

Przykłady ekspansji biznesowej, w której jakościowe badania rynku odgrywają kluczową rolę poprzez crowdsourcing konkretnych pomysłów w celu zoptymalizowanego podejmowania decyzji:

 1. Branding : wiele firm nie rozumie, jak konsumenci postrzegają ich markę lub jakie jest jej pozycjonowanie w porównaniu z konkurencją. Badania zazwyczaj przeprowadza się poprzez przeprowadzenie ankiety wśród klientów w celu zebrania opinii na temat treści marketingowych i zabezpieczeń. W ten sposób ankieter może dogłębnie zbadać różne tematy i uzyskać informacje zwrotne od respondentów. Korzystając z tej metody badania rynku, marki mogą gromadzić informacje, które mogą pomóc im w ulepszaniu i repozycjonowaniu marki na rynku.
 2. Zrozumienie zachowań konsumenckich: Czasami organizacje potrzebują więcej informacji na temat konsumenta, aby udoskonalić swój produkt. Jakościowe badania rynku pomagają im zebrać takie informacje. Aby zrozumieć zachowania konsumentów, najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie wywiadów pogłębionych, ponieważ wywiady te są przeprowadzane na zasadzie jeden do jednego, co pozwala zebrać wartościowe informacje. 
Ankieta satysfakcji klienta
Szablon ankiety satysfakcji klienta

Użyj powyższego szablonu i dostosuj go do badania satysfakcji klienta w Twojej firmie lub stwórz własną ankietę satysfakcji od podstaw. Nie jest to trudne, dzięki naszemu edytorowi, który pozwala stworzyć taką ankietę w kilka minut.

3. Mierzenie zasięgu działań marketingowych: wiele firm robi wszystko, aby lepiej promować swoje marki. Tutaj w grę wchodzą ich działania marketingowe. Badania rynku mogą dostarczyć organizacjom informacji o ich skuteczności marketingowej, zbierając informacje z pierwszej ręki o tym, jak konsumenci patrzą na ich przekaz marketingowy. Pomaga to organizacjom zmaksymalizować budżet marketingowy.

Szablon ankiety efektywności komunikacji marketingowej

Użyj powyższego szablonu i dostosuj go do badania efektywności komunikacji marketingowej w Twojej firmie lub stwórz własną ankietę efektywności komunikacji marketingowej od podstaw.

4. Identyfikowanie nowych możliwości biznesowych: Badania rynku pomagają organizacjom odkrywać nowe możliwości prowadzące do ekspansji biznesowej. Gromadząc dane poprzez badania rynku za pomocą grup fokusowych, organizacje mogą określić lokalizację, zrozumieć dynamikę biznesu, poznać swoich kluczowych konkurentów itp., aby rozwijać swoją działalność we właściwym kierunku.

5. Doskonalenie istniejących produktów i wprowadzanie nowych: Jeśli firma wymyśli nowy produkt lub chce ulepszyć obecny, zawsze lepiej jest przeprowadzić badanie rynku, aby zrozumieć, jak akceptowalny jest produkt wśród konsumentów. Gdy produkt pojawia się na rynku, ludzie mają opinię na temat jego kształtu, rozmiaru, użyteczności, koloru, cech itp. Jakościowe badania rynku poprzez pogłębione wywiady pozwolą zebrać systematyczne dane, które można później wykorzystać do modyfikacji lub ulepszenia produktów .

Na tym etapie pomocne mogą okazać się:

Zastosowanie jakościowych badań rynku

 1. Pomaga zrozumieć potrzeby klientów i ich wzorce zachowań.
 2. Pozwala zrozumieć co myślą konsumenci i jak postrzegają Twój produkt.
 3. Pozwala zrozumieć skuteczność planowania biznesowego, a także wiedzieć, czy wprowadzone strategie i planowanie działają, czy nie.
 4. Pozwala zrozumieć, jakie przekazy marketingowe silnie oddziałują na konsumentów.
 5. Pozwala zrozumieć, czy na rynku jest zapotrzebowanie na Twój produkt lub usługę.

Ostatecznie jakościowe badania rynku polegają na poproszeniu ludzi o rozwinięcie ich opinii, aby uzyskać lepszy wgląd w ich wzorce zachowań.

Badanie RX, to kompleksowe rozwiązanie do przeprowadzenia badań jakościowych, które pozwala przygotowywać formularze zbierania opinii i podejmować działania w celu maksymalizacji zysków i sprzedaży.  Platforma interankiety umożliwia przeprowadzanie badań, aby skutecznie docierać do klientów, rozumieć trend rynkowy, zapobiegać przyszłym problemom, a tym samym zmniejszać wskaźnik odejścia klientów. Badanie RX pomaga w rozwijaniu firm, aby poznać ich konkurentów i pomóc zidentyfikować najnowsze trendy na rynku, a także zrozumieć sposób myślenia konsumentów, zinterpretować ich myśli i zebrać znaczące dane jakościowe.